#يدكي_خودرو

631 posts

تسمه هیدرولیک یورو ۴

سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

تسمه هیدرولیک یورو ۴ سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 2 days ago

48 Likes
0 Comments
0
ترمز درب جلو

سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

ترمز درب جلو سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 2 days ago

41 Likes
0 Comments
0
پایه انتن سقفی

سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد-تیبا 
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

پایه انتن سقفی سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد-تیبا #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 2 days ago

31 Likes
0 Comments
0
مجموعه جلوپنجره مشکی تیبا
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی - تیبا-
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

مجموعه جلوپنجره مشکی تیبا سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی - تیبا- #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 2 days ago

43 Likes
0 Comments
0
مجموعه لوله میانی اگزوز

سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

مجموعه لوله میانی اگزوز سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 2 days ago

33 Likes
0 Comments
0
گلگیر جلو پراید 
راست/چپ
لبه بلند/ لبه کوتاه
سوراخدار/بدون سوراخ

سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

گلگیر جلو پراید راست/چپ لبه بلند/ لبه کوتاه سوراخدار/بدون سوراخ سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

44 Likes
1 Comments
0
پیچ چرخ 
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

پیچ چرخ سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

35 Likes
0 Comments
0
ابروی چراغ جلو (جدید)
سمت راست/چپ
سایپا یدک دل سعید
گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

ابروی چراغ جلو (جدید) سمت راست/چپ سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

51 Likes
2 Comments
0
لولای درب موتور سمت راست /چپ
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

لولای درب موتور سمت راست /چپ سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

31 Likes
0 Comments
0
سنسور ABSچرخ عقب 
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

سنسور ABSچرخ عقب سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

22 Likes
0 Comments
0
ابروی چراغ خطر عقب پراید ۱۴۱
راست /چپ
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

ابروی چراغ خطر عقب پراید ۱۴۱ راست /چپ سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

30 Likes
0 Comments
0
قفل کمربند جلو راست /چپ
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 تیبا -x200- پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

قفل کمربند جلو راست /چپ سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 تیبا -x200- پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

26 Likes
0 Comments
0
دسته موتور شماره ۳ 
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 تیبا -x200- پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

دسته موتور شماره ۳ سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 تیبا -x200- پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

26 Likes
0 Comments
0
ماهوتی شیشه عقب 
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

ماهوتی شیشه عقب سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

31 Likes
1 Comments
0
ماهوتی شیشه جلو 
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100- پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

ماهوتی شیشه جلو سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100- پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

19 Likes
0 Comments
0
مجموعه چراغ استوپ
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی X100- پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

مجموعه چراغ استوپ سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100- پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 3 days ago

19 Likes
0 Comments
0
میله انتن ثابت سقفی
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 تیبا -x200- پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

میله انتن ثابت سقفی سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 تیبا -x200- پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 4 days ago

25 Likes
0 Comments
0
مجموعه دستگیره داخلی در راست /چپ مشکی
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

مجموعه دستگیره داخلی در راست /چپ مشکی سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 4 days ago

39 Likes
0 Comments
0
نوار دور صندوق جدید
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 - پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

نوار دور صندوق جدید سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 - پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 4 days ago

23 Likes
0 Comments
0
نوار دور صندوق صبا
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100-پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

نوار دور صندوق صبا سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100-پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 4 days ago

23 Likes
0 Comments
0
نوار دور درب جلو و عقب راست /چپ
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100- پـــرايد
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

نوار دور درب جلو و عقب راست /چپ سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100- پـــرايد #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 4 days ago

45 Likes
2 Comments
0
دسته موتور شماره2
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 -- پـــرايد- تيبا- X200
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

دسته موتور شماره2 سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 -- پـــرايد- تيبا- X200 #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 4 days ago

30 Likes
0 Comments
0
دسته موتور شماره 1
سایپا یدک دل سعید

گروه های خودروئی 
X100 -- پـــرايد- تيبا- X200
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

دسته موتور شماره 1 سایپا یدک دل سعید گروه های خودروئی X100 -- پـــرايد- تيبا- X200 #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 4 days ago

24 Likes
0 Comments
0
🚗
ویبره موتورو قطع کن
.
🔸 دسته موتور بالا راست (مدل 95 به بالا)
جلوگیری از انتقال ارتعاشات و تکان های شدید به موتور

گروه صنعتی #نیکوپخش
#شرکت_اصیل_قطعه_اصیل

شماره تماس : 9-02144894005
T.me/nikopakhshofficial
🆔 @nikopakhshofficial
ارتباط با ما :
T.me/nikopakhshsupport

#نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90

ویبره موتورو قطع کن . دسته موتور بالا راست (مدل 95 به بالا) جلوگیری از انتقال ارتعاشات و تکان های شدید به موتور گروه صنعتی #نیکوپخش #شرکت_اصیل_قطعه_اصیل شماره تماس : 9-02144894005 T.me/nikopakhshofficial @nikopakhshofficial ارتباط با ما : T.me/nikopakhshsupport #نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90 - 6 days ago

71 Likes
0 Comments
0
🚗
28 #اردیبهشت روز بزرگداشت #خیام نیشابوری

گروه صنعتی #نیکوپخش

گروه صنعتی #نیکوپخش
#شرکت_اصیل_قطعه_اصیل

شماره تماس : 9-02144894005
T.me/nikopakhshofficial
🆔 @nikopakhshofficial
ارتباط با ما :
T.me/nikopakhshsupport

#نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90

28 #اردیبهشت روز بزرگداشت #خیام نیشابوری گروه صنعتی #نیکوپخش گروه صنعتی #نیکوپخش #شرکت_اصیل_قطعه_اصیل شماره تماس : 9-02144894005 T.me/nikopakhshofficial @nikopakhshofficial ارتباط با ما : T.me/nikopakhshsupport #نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90 - 7 days ago

47 Likes
0 Comments
0
#جاموبايلي #حسام_يدك #لوازم_يدكي #لوازم_يدكى #لوازم_يدكي_خودرو #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_پرايد #لوكس_خودرو #قطعات_یدکی #قطعات_خودرو #قطعه_یدکی #تهران #تهراني #تهران_ #اسپرت_ماشين #پرايدبازا #پرايد #چراغ_برق #ماشين #ماشين_كلاسيك #كفخواب #ماشين_باز #ماشين_بازي 
#hesamyadak #mashin #mashin_sale_tehran

#جاموبايلي #حسام_يدك #لوازم_يدكي #لوازم_يدكى #لوازم_يدكي_خودرو #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_پرايد #لوكس_خودرو #قطعات_یدکی #قطعات_خودرو #قطعه_یدکی #تهران #تهراني #تهران_ #اسپرت_ماشين #پرايدبازا #پرايد #چراغ_برق #ماشين #ماشين_كلاسيك #كفخواب #ماشين_باز #ماشين_بازي #hesamyadak #mashin #mashin_sale_tehran - 9 days ago

240 Likes
6 Comments
0
🚗
25 اردیبهشت، روز بزرگداشت #فردوسی گرامی باد

گروه صنعتی #نیکوپخش
#شرکت_اصیل_قطعه_اصیل

شماره تماس : 9-02144894005
T.me/nikopakhshofficial
🆔 @nikopakhshofficial
ارتباط با ما :
T.me/nikopakhshsupport

#نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90

25 اردیبهشت، روز بزرگداشت #فردوسی گرامی باد گروه صنعتی #نیکوپخش #شرکت_اصیل_قطعه_اصیل شماره تماس : 9-02144894005 T.me/nikopakhshofficial @nikopakhshofficial ارتباط با ما : T.me/nikopakhshsupport #نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90 - 10 days ago

44 Likes
0 Comments
0
لنت ترمز جلو و عقب پرايد با مارك گلد با قيمت مناسب وارد انبار شد#قطعات_یدکی #مکانیکی_خودرو #يدكي_خودرو #يدكي #يدك پخش

لنت ترمز جلو و عقب پرايد با مارك گلد با قيمت مناسب وارد انبار شد#قطعات_یدکی #مکانیکی_خودرو #يدكي_خودرو #يدكي #يدك پخش - 11 days ago

99 Likes
2 Comments
0
لطفا پیج ما را 
به دوستان بی ام و سوارِ خود معرفی کنید 🙏🙏#لوازم_یدکی_بی_ام_و #فروش_لوازم_یدکی #يدكي_اتومبيل #يدكي_خودرو #يدكي_اتومبيل_وارداتي #يدكي_بي_ام_و #يدكي_بدنه_بي #اسپورتج #اسپورت_ماشین #اسپورتیج2017

لطفا پیج ما را به دوستان بی ام و سوارِ خود معرفی کنید #لوازم_یدکی_بی_ام_و #فروش_لوازم_یدکی #يدكي_اتومبيل #يدكي_خودرو #يدكي_اتومبيل_وارداتي #يدكي_بي_ام_و #يدكي_بدنه_بي #اسپورتج #اسپورت_ماشین #اسپورتیج2017 - 12 days ago

88 Likes
11 Comments
0
🚗
️ از این ستون تا اون ستون
.
🔸 #قاب_ستون های #تندر90 و #ساندرو

گروه صنعتی #نیکوپخش
#شرکت_اصیل_قطعه_اصیل

شماره تماس : 9-02144894005
T.me/nikopakhshofficial
🆔 @nikopakhshofficial
ارتباط با ما :
T.me/nikopakhshsupport

#نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90

️ از این ستون تا اون ستون . #قاب_ستون های #تندر90 و #ساندرو گروه صنعتی #نیکوپخش #شرکت_اصیل_قطعه_اصیل شماره تماس : 9-02144894005 T.me/nikopakhshofficial @nikopakhshofficial ارتباط با ما : T.me/nikopakhshsupport #نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90 - 12 days ago

83 Likes
1 Comments
0
كمك فنر جلو ٤٠٥ با قيمت مناسب و گارنتي وارد انبارشدجهت استعلام قيمت تماس گرفته شود#قطعات_یدکی #لوازم يدكي#يدكي_خودرو #پخش قطعات يدكي#مکانیکی_خودرو #يدك پخش مناف زاده https://t.me/yadak_pakhsh_manafzade

كمك فنر جلو ٤٠٥ با قيمت مناسب و گارنتي وارد انبارشدجهت استعلام قيمت تماس گرفته شود#قطعات_یدکی #لوازم يدكي#يدكي_خودرو #پخش قطعات يدكي#مکانیکی_خودرو #يدك پخش مناف زاده https://t.me/yadak_pakhsh_manafzade - 13 days ago

84 Likes
0 Comments
0
انواع بلبرينگ چرخ پژو و بلبرينگ گيربكس پژو تعداد محدود وارد انبارشد#قطعات_یدکی #لوازم يدكي#يدكي_خودرو #پخش قطعات يدكي#مکانیکی_خودرو #يدك پخش مناف زاده https://t.me/yadak_pakhsh_manafzade

انواع بلبرينگ چرخ پژو و بلبرينگ گيربكس پژو تعداد محدود وارد انبارشد#قطعات_یدکی #لوازم يدكي#يدكي_خودرو #پخش قطعات يدكي#مکانیکی_خودرو #يدك پخش مناف زاده https://t.me/yadak_pakhsh_manafzade - 13 days ago

108 Likes
5 Comments
0
#لنت #لنت_ترمز #لنت_ترمز_خودرو #لنت_جلو #لنت_عقب #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #قطعات #قطعات_یدکی #قطعات_خودرو #قطعات_يدكي #قطعات_يدكي_اتومبيل #يدكي #يدكي_خودرو #لوازم_يدكي #لوازم_يدكى #چراغ_برق 
#hesamyadak #lent #yadaki #lavazemyadaki #cheraghbargh #tehran #bazar #iran

#لنت #لنت_ترمز #لنت_ترمز_خودرو #لنت_جلو #لنت_عقب #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #قطعات #قطعات_یدکی #قطعات_خودرو #قطعات_يدكي #قطعات_يدكي_اتومبيل #يدكي #يدكي_خودرو #لوازم_يدكي #لوازم_يدكى #چراغ_برق #hesamyadak #lent #yadaki #lavazemyadaki #cheraghbargh #tehran #bazar #iran - 14 days ago

124 Likes
5 Comments
0
انواع بلبرينگ چرخ پرايد و بلبرينگ گيربكس پرايد با مارك Hic تعداد محدود وارد انبارشد#قطعات_یدکی #لوازم يدكي#يدكي_خودرو #پخش قطعات يدكي#مکانیکی_خودرو #يدك پخش مناف زاده https://t.me/yadak_pakhsh_manafzade

انواع بلبرينگ چرخ پرايد و بلبرينگ گيربكس پرايد با مارك Hic تعداد محدود وارد انبارشد#قطعات_یدکی #لوازم يدكي#يدكي_خودرو #پخش قطعات يدكي#مکانیکی_خودرو #يدك پخش مناف زاده https://t.me/yadak_pakhsh_manafzade - 14 days ago

124 Likes
4 Comments
0
#تعميرگاه #خودرو #هيونداي #كيا #قطعات#يدكي_خودرو #بنز #bmw #لكسوس #شاگرد #تعميرات #ماشين #ماشين_لوكس #قطعه_یدکی

#تعميرگاه #خودرو #هيونداي #كيا #قطعات #يدكي_خودرو #بنز #bmw #لكسوس #شاگرد #تعميرات #ماشين #ماشين_لوكس #قطعه_یدکی - 16 days ago

98 Likes
3 Comments
0
بست ميل تعادل شرکتی
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

بست ميل تعادل شرکتی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 16 days ago

43 Likes
2 Comments
0
بوش نگهدارنده جعبه فرمان چپ
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

بوش نگهدارنده جعبه فرمان چپ سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 16 days ago

37 Likes
0 Comments
0
سوئيچ شيشه بالابر راست (جديد)
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

سوئيچ شيشه بالابر راست (جديد) سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 16 days ago

37 Likes
0 Comments
0
قاب‌ فن رادياتور،دودور(پليمري)
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

قاب‌ فن رادياتور،دودور(پليمري) سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 16 days ago

24 Likes
0 Comments
0
مجموعه كامل كندانسور سندن با فن شرکتی

سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

مجموعه كامل كندانسور سندن با فن شرکتی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 16 days ago

27 Likes
1 Comments
0
سيم كشي كامل پژو
فروش محصولات اورجینال و شركتي ایران خودرو
((ارسال به تمام نقاط تهران ))
#قطعات_یدکی #لوازم#یدکی_اتومبیل #car #پژو #ایران_خودرو #یدک #ماشین #ال_90#ارزان#کروز#پژو_206#لوازم_یدکی_خودرو#خودرو#ماشین#اتومبیل#زانتیا#peugeot #cetroen#l90 #carپژو_405#لوازم_یدکی#لوازم_یدکی_اصلی
#قطعه_خودرو#یدک_خودرو#خودرو#اتومبیل#قطعه#يدكي_خودرو#جلوبندي#قطعات_خودرو#ارزان#اورجينال#تهران

سيم كشي كامل پژو فروش محصولات اورجینال و شركتي ایران خودرو ((ارسال به تمام نقاط تهران )) #قطعات_یدکی #لوازم #یدکی_اتومبیل #car #پژو #ایران_خودرو #یدک #ماشین #ال_90 #ارزان #کروز #پژو_206 #لوازم_یدکی_خودرو #خودرو #ماشین #اتومبیل #زانتیا #peugeot #cetroen #l90 #carپژو_405 #لوازم_یدکی #لوازم_یدکی_اصلی #قطعه_خودرو #یدک_خودرو #خودرو #اتومبیل #قطعه #يدكي_خودرو #جلوبندي #قطعات_خودرو #ارزان #اورجينال #تهران - 16 days ago

63 Likes
8 Comments
0
سنسور چرخ عقب پراید ای بی اس

سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#سنسور

سنسور چرخ عقب پراید ای بی اس سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #سنسور - 16 days ago

27 Likes
1 Comments
0
طبق پراید شرکتی
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#طبق

طبق پراید شرکتی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #طبق - 16 days ago

38 Likes
0 Comments
0
پولی هرزگرد کولر 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#کاسه نمد

پولی هرزگرد کولر سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #کاسه نمد - 17 days ago

28 Likes
1 Comments
0
بوق انژکتوری دوفیشه 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#کاسه نمد

بوق انژکتوری دوفیشه سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #کاسه نمد - 17 days ago

23 Likes
0 Comments
0
درب ترموستات انژکتوری پراید 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#کاسه نمد

درب ترموستات انژکتوری پراید سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #کاسه نمد - 17 days ago

27 Likes
0 Comments
0
تسمه دینام چند شیاره المان شرکتی 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#کاسه نمد

تسمه دینام چند شیاره المان شرکتی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #کاسه نمد - 17 days ago

30 Likes
0 Comments
0
ست وایر شمع ساژم پراید
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#کاسه نمد

ست وایر شمع ساژم پراید سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #کاسه نمد - 17 days ago

20 Likes
0 Comments
0
ست وایر شمع زیمنس جدید پراید شرکتی
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#کاسه نمد

ست وایر شمع زیمنس جدید پراید شرکتی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #کاسه نمد - 17 days ago

34 Likes
0 Comments
0
لنت جلو پراید ایرانی
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#کاسه نمد

لنت جلو پراید ایرانی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #کاسه نمد - 17 days ago

23 Likes
0 Comments
0
تسمه تایم پراید المانی
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#کاسه نمد

تسمه تایم پراید المانی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #کاسه نمد - 17 days ago

24 Likes
0 Comments
0
کاسه نمد چرخ جلو بیرونی کره ای
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#کاسه نمد

کاسه نمد چرخ جلو بیرونی کره ای سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #کاسه نمد - 17 days ago

23 Likes
0 Comments
0
کاسه نمد چرخ جلو داخلی کره ای
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#کاسه نمد

کاسه نمد چرخ جلو داخلی کره ای سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #کاسه نمد - 17 days ago

29 Likes
0 Comments
0
میل انگشتی دود و بنزین شرکتی 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#ماهک

میل انگشتی دود و بنزین شرکتی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #ماهک - 17 days ago

22 Likes
0 Comments
0
ماهک ۵ پراید 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#ماهک

ماهک ۵ پراید سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #ماهک - 17 days ago

25 Likes
1 Comments
0
ماهک ۳و۴ پراید 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#ماهک

ماهک ۳و۴ پراید سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #ماهک - 17 days ago

26 Likes
0 Comments
0
طبق پراید کره ای 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#طبق

طبق پراید کره ای سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #طبق - 17 days ago

29 Likes
0 Comments
0
مجموعه فیلتر بنزین با پایه یورو ۴
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#صافی بنزین

مجموعه فیلتر بنزین با پایه یورو ۴ سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #صافی بنزین - 17 days ago

30 Likes
0 Comments
0
دسته موتور شماره ۲ پراید
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#اوئل پمپ

دسته موتور شماره ۲ پراید سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #اوئل پمپ - 17 days ago

30 Likes
0 Comments
0
🚗
قفسه هامون همیشه پره!

گروه صنعتی #نیکوپخش
#شرکت_اصیل_قطعه_اصیل

شماره تماس : 9-02144894005
T.me/nikopakhshofficial
🆔 @nikopakhshofficial
ارتباط با ما :
T.me/nikopakhshsupport

#نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90

قفسه هامون همیشه پره! گروه صنعتی #نیکوپخش #شرکت_اصیل_قطعه_اصیل شماره تماس : 9-02144894005 T.me/nikopakhshofficial @nikopakhshofficial ارتباط با ما : T.me/nikopakhshsupport #نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90 - 17 days ago

45 Likes
0 Comments
0
🚗
#رمضان مبارک 🌙

گروه صنعتی #نیکوپخش
#شرکت_اصیل_قطعه_اصیل

شماره تماس : 9-02144894005
T.me/nikopakhshofficial
🆔 @nikopakhshofficial
ارتباط با ما :
T.me/nikopakhshsupport

#نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90

#رمضان مبارک گروه صنعتی #نیکوپخش #شرکت_اصیل_قطعه_اصیل شماره تماس : 9-02144894005 T.me/nikopakhshofficial @nikopakhshofficial ارتباط با ما : T.me/nikopakhshsupport #نيكوپخش #يدكي #يدكي_خودرو #يدكي_رنو #رنو #رنوساندرو #تندر۹۰ #ال٩٠ #ال٩٠پلاس #تندر_ال_90 #تندر_پلاس #تندراسپرت #تندرنود #تندر90پلاس #رنومگان #ساندرو_استپ_وی #استپ_وی #nikopakhsh #yadaki #renault #tondar90 #l90 - 18 days ago

59 Likes
0 Comments
0
#حسام_يدك #چراغ #چراغ_جلو #چراغ_برق #يدكي #يدكي_خودرو #قطعات_خودرو #قطعات #قطعات_یدکی #لوازم_يدكي #لوازم_يدكي_خودرو #يدكى #پرايد #پرايدبازا #پرايدوديگرهيچ #پرايد١٣١ #ماشين #ماشينباز 
@hesamyadak #hesamyadak #lavazemyadaki #yadaki #khodro #mashin #car #iran #tehran #karaj #karajan #gohardasht #jahanshahr

#حسام_يدك #چراغ #چراغ_جلو #چراغ_برق #يدكي #يدكي_خودرو #قطعات_خودرو #قطعات #قطعات_یدکی #لوازم_يدكي #لوازم_يدكي_خودرو #يدكى #پرايد #پرايدبازا #پرايدوديگرهيچ #پرايد١٣١ #ماشين #ماشينباز @hesamyadak #hesamyadak #lavazemyadaki #yadaki #khodro #mashin #car #iran #tehran #karaj #karajan #gohardasht #jahanshahr - 20 days ago

106 Likes
3 Comments
0
قاب بالائی و پائینی تسمه تامینگ پراید
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#اوئل پمپ

قاب بالائی و پائینی تسمه تامینگ پراید سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #اوئل پمپ - 21 days ago

64 Likes
2 Comments
0
سنسور کوبش (ناک-ضربه) 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#اوئل پمپ

سنسور کوبش (ناک-ضربه) سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #اوئل پمپ - 21 days ago

37 Likes
0 Comments
0
صفحه پایه تعویض دنده ها پراید شرکتی
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#اوئل پمپ

صفحه پایه تعویض دنده ها پراید شرکتی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #اوئل پمپ - 21 days ago

60 Likes
0 Comments
0
اهرم رگلاژ لنت عقب چپ و راست پرایدشرکتی
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#اوئل پمپ

اهرم رگلاژ لنت عقب چپ و راست پرایدشرکتی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #اوئل پمپ - 21 days ago

26 Likes
0 Comments
0
شمع موتور بنرینی و CNG پراید
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#اوئل پمپ

شمع موتور بنرینی و CNG پراید سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #اوئل پمپ - 21 days ago

35 Likes
2 Comments
0
شمع موتور تیبا و پراید شرکتی 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#اوئل پمپ

شمع موتور تیبا و پراید شرکتی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #اوئل پمپ - 21 days ago

33 Likes
0 Comments
0
شمع فن کاربراتور
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#اوئل پمپ

شمع فن کاربراتور سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #اوئل پمپ - 21 days ago

25 Likes
0 Comments
0
#حسام_يدك #بلبرينگ #بلبرينگ_چرخ #مكانيك #مكانيكي #يدكي #يدكي_خودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #قطعات_یدکی #قطعات_خودرو #پرايد #پرايدبازا #يدكي_پرايد #كرج #كرجي #كرجيا #تهران #تهرانپارس #تهران_ #تهرانی 
#hesamyadak

#حسام_يدك #بلبرينگ #بلبرينگ_چرخ #مكانيك #مكانيكي #يدكي #يدكي_خودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #قطعات_یدکی #قطعات_خودرو #پرايد #پرايدبازا #يدكي_پرايد #كرج #كرجي #كرجيا #تهران #تهرانپارس #تهران_ #تهرانی #hesamyadak - 21 days ago

134 Likes
5 Comments
0
کاسه نمد اهرم دوشاخه کلاچ پراید شرکتی pos
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#اوئل پمپ

کاسه نمد اهرم دوشاخه کلاچ پراید شرکتی pos سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #اوئل پمپ - 21 days ago

29 Likes
4 Comments
0
کاسه نمد عقب میل لنگ پراید شرکتی 
سایپا یدک دل سعید
#لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک#مكانيك #مكانيكي
#اوئل پمپ

کاسه نمد عقب میل لنگ پراید شرکتی سایپا یدک دل سعید #لنت ترمز #سنسور_اكسيژن #تبریز #تنظيم_موتور #قطعات #قطعات_یدکی #قطعاتخودرو #لوازم_يدكي #لوازم_خودرو #لوازم_خودرویی #يدكي #يدكي_خودرو #ايران_خودرو #سايپا #پرايد #سایپا_یدک #مكانيك #مكانيكي #اوئل پمپ - 21 days ago

43 Likes
1 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.