#مهدیه_دولت_آباد

188 posts

کربلا یا حسین آرزوی منه....
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_علی_مولا_ماهدشت_کرج
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

کربلا یا حسین آرزوی منه.... #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_علی_مولا_ماهدشت_کرج #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 1 day ago

818 Likes
16 Comments
0
سرتر از جنت کبریا آستان رضا
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_دیوانگان_حسین_کاشان
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
#مشهد#امام_رضا
@arash.pilevar315

سرتر از جنت کبریا آستان رضا #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_دیوانگان_حسین_کاشان #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه #مشهد #امام_رضا @arash.pilevar315 - 4 days ago

592 Likes
10 Comments
0
رویام کربلا....
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_مجنون_العباس_آمل
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

رویام کربلا.... #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_مجنون_العباس_آمل #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 5 days ago

674 Likes
7 Comments
0
شور فوق العاده حضرت زینب
#کربلایی_آرش_پیله_ور 
#آرش_پیله_ور
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#شبهای_قدر#شب_جمعه
#بین_الحرمین#بقیع
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
@arash.pilevar315

شور فوق العاده حضرت زینب #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #شبهای_قدر #شب_جمعه #بین_الحرمین #بقیع #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه @arash.pilevar315 - 6 days ago

521 Likes
6 Comments
0
کربلا کرببلا.شهر زیبای حسین
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_مبارکه_فاطمیه_قمصر
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

کربلا کرببلا.شهر زیبای حسین #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_مبارکه_فاطمیه_قمصر #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 6 days ago

819 Likes
10 Comments
0
به لب نوای علیا ولی الله....
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_مجنون_العباس_آمل
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

به لب نوای علیا ولی الله.... #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_مجنون_العباس_آمل #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 7 days ago

766 Likes
11 Comments
0
یا رقیه سلام الله....
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_امام_حسن_مجتبی_رشت
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

یا رقیه سلام الله.... #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_امام_حسن_مجتبی_رشت #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 9 days ago

608 Likes
17 Comments
0
شور احساسی زیبا....
#کربلایی_آرش_پیله_ور 
#آرش_پیله_ور
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#شبهای_قدر#شب_جمعه
#بین_الحرمین#بقیع
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
@arash.pilevar315

شور احساسی زیبا.... #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #شبهای_قدر #شب_جمعه #بین_الحرمین #بقیع #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه @arash.pilevar315 - 9 days ago

374 Likes
3 Comments
0
شور طوفانی حضرت رقیه...
#کربلایی_آرش_پیله_ور 
#آرش_پیله_ور
#حسن_خلج#سید_جواد_ذاکر
#جواد_مقدم#هلالی
#حسین_سیب_سرخی
#مداح_کشوری#مداحان_تهران
#مداحان#ذاکرین#روضه 
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#آرش_پیله_ور#شاه_سبک 
#حنجره_طلایی#شور#واحد
#کربلا#حرم_امام_رضا
#انسیه_حورا#مهدیه_دولت_آباد
#امام_حسین#بین_الحرمین

@arash.pilevar315 
@pilevar113

شور طوفانی حضرت رقیه... #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #حسن_خلج #سید_جواد_ذاکر #جواد_مقدم #هلالی #حسین_سیب_سرخی #مداح_کشوری #مداحان_تهران #مداحان #ذاکرین #روضه #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #آرش_پیله_ور #شاه_سبک #حنجره_طلایی #شور #واحد #کربلا #حرم_امام_رضا #انسیه_حورا #مهدیه_دولت_آباد #امام_حسین #بین_الحرمین @arash.pilevar315 @pilevar113 - 11 days ago

153 Likes
0 Comments
0
بنی هاشم همه زیبا...
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_دیوانگان_حسین_کاشان
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

بنی هاشم همه زیبا... #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_دیوانگان_حسین_کاشان #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 11 days ago

1,241 Likes
34 Comments
0
شور شبهای منی...
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_یا_عقیله_کرج
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

شور شبهای منی... #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_یا_عقیله_کرج #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 12 days ago

1,322 Likes
21 Comments
0
یا قمرالعشیره...
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_مجنون_العباس_آمل
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

یا قمرالعشیره... #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_مجنون_العباس_آمل #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 13 days ago

754 Likes
18 Comments
0
شور زیبای امیرالمومنین...
#کربلایی_آرش_پیله_ور 
#آرش_پیله_ور
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#شبهای_قدر#شب_جمعه
#بین_الحرمین#بقیع
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
@arash.pilevar315

شور زیبای امیرالمومنین... #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #شبهای_قدر #شب_جمعه #بین_الحرمین #بقیع #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه @arash.pilevar315 - 13 days ago

475 Likes
13 Comments
0
شور بسیار زیبا و شنیدنی
#کربلایی_آرش_پیله_ور 
#آرش_پیله_ور
#حسن_خلج#سید_جواد_ذاکر
#جواد_مقدم#هلالی
#حسین_سیب_سرخی
#مداح_کشوری#مداحان_تهران
#مداحان#ذاکرین#روضه 
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#آرش_پیله_ور#شاه_سبک 
#حنجره_طلایی#شور#واحد
#کربلا#حرم_امام_رضا
#انسیه_حورا#مهدیه_دولت_آباد
#امام_حسین#بین_الحرمین

@arash.pilevar315 
@pilevar113

شور بسیار زیبا و شنیدنی #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #حسن_خلج #سید_جواد_ذاکر #جواد_مقدم #هلالی #حسین_سیب_سرخی #مداح_کشوری #مداحان_تهران #مداحان #ذاکرین #روضه #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #آرش_پیله_ور #شاه_سبک #حنجره_طلایی #شور #واحد #کربلا #حرم_امام_رضا #انسیه_حورا #مهدیه_دولت_آباد #امام_حسین #بین_الحرمین @arash.pilevar315 @pilevar113 - 14 days ago

102 Likes
2 Comments
0
...
#موقت
#اعلان_جلسه
#مهدیه_دولت_آباد
#مهدیه_دولت_آباد_اصفهان
#هیئت_محبان_اهلبیت_علیهم_السلام
به همراه دوستانتان، تشریف بیاورید🌹

... #موقت #اعلان_جلسه #مهدیه_دولت_آباد #مهدیه_دولت_آباد_اصفهان #هیئت_محبان_اهلبیت_علیهم_السلام به همراه دوستانتان، تشریف بیاورید🌹 - 14 days ago

25 Likes
0 Comments
0
شور فوق العاده زیبا...
#کربلایی_آرش_پیله_ور 
#آرش_پیله_ور
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#شبهای_قدر#شب_جمعه
#بین_الحرمین#بقیع
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
@arash.pilevar315

شور فوق العاده زیبا... #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #شبهای_قدر #شب_جمعه #بین_الحرمین #بقیع #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه @arash.pilevar315 - 15 days ago

595 Likes
6 Comments
0
#شهادت_امام_صادق_علیه_السلام
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_مجنون_العباس_آمل
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

#شهادت_امام_صادق_علیه_السلام #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_مجنون_العباس_آمل #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 15 days ago

673 Likes
7 Comments
0
از همه دل برکندم...
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_دیوانگان_حسین_کاشان
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

از همه دل برکندم... #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_دیوانگان_حسین_کاشان #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 16 days ago

782 Likes
11 Comments
0
شهادت امام جعفر صادق سلام الله را بر محضر حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فداه و شیعیان و دوستداران اهلبیت علیه السلام تسلیت عرض می نمایم.
#امام_صادق#شهادت#مدینه
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#هیئت_علی_مولا_ماهدشت_کرج
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

شهادت امام جعفر صادق سلام الله را بر محضر حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فداه و شیعیان و دوستداران اهلبیت علیه السلام تسلیت عرض می نمایم. #امام_صادق #شهادت #مدینه #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #هیئت_علی_مولا_ماهدشت_کرج #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 20 days ago

610 Likes
15 Comments
0
قبله ی اهل یقینی یا رقیه....
#هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله
#خیمه_گاه_عزاداران_ساری
#کربلایی_آرش_پیله_ور
#آرش_پیله_ور
#مهدیه_دولت_آباد#انسیه_الحورا
#مداحی#روضه#سخنرانی
#زیارت_عاشورا #زمینه 
#شور#واحد#هروله#لطمه_زنی 
#شعر#سبک#امام_حسین
#کربلا#شب_جمعه#مداحان#ذاکرین
#حرم#حرم_امام_رضا#یا_رقیه
#یا_قمر_منیر_بنی_هاشم
#امام_حسین#شب_جمعه
@arash.pilevar315

قبله ی اهل یقینی یا رقیه.... #هیئت_انسیه_الحورا_سلام_الله #خیمه_گاه_عزاداران_ساری #کربلایی_آرش_پیله_ور #آرش_پیله_ور #مهدیه_دولت_آباد #انسیه_الحورا #مداحی #روضه #سخنرانی #زیارت_عاشورا #زمینه #شور #واحد #هروله #لطمه_زنی #شعر #سبک #امام_حسین #کربلا #شب_جمعه #مداحان #ذاکرین #حرم #حرم_امام_رضا #یا_رقیه #یا_قمر_منیر_بنی_هاشم #امام_حسین #شب_جمعه @arash.pilevar315 - 20 days ago

650 Likes
16 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.