#لایف_استایل

132,723 posts

❌ارسال رایگان😍

#روسری #نخی ریگازو قواره ١٤٠ ریشه پرزی
#تك رنگ ♥️
‏#میس_اسمارت
کیفیت عالی 👌
💵 قیمت: ٦٩ تومان (ارسال رایگان) 😍😳😳
🎁یک روسری 👈ارسال رایگان
دو روسری👈 ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف😍
💛سه روسری👈 ارسال رایگان و ده تومان تخفيف 😳
💙 چهار روسری 👈 ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف 
کانال: @abrishamscarfgallery
سفارش: @aliharouni
09036312845

ارسال رایگان #روسری #نخی ریگازو قواره ١٤٠ ریشه پرزی #تك رنگ ️ ‏#میس_اسمارت کیفیت عالی قیمت: ٦٩ تومان (ارسال رایگان) یک روسری ارسال رایگان دو روسری ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف سه روسری ارسال رایگان و ده تومان تخفيف چهار روسری ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف کانال: @abrishamscarfgallery سفارش: @aliharouni 09036312845 - 14 minutes ago

7 Likes
1 Comments
0
❌ارسال رایگان😍

#روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز 
#تك رنگ ♥️
‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك
کیفیت عالی 👌
💵 قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) 😍😳😳
🎁یک روسری 👈ارسال رایگان
دو روسری👈 ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف😍
💛سه روسری👈 ارسال رایگان و ده تومان تخفيف 😳
💙 چهار روسری 👈 ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف 
کانال: @abrishamscarfgallery
سفارش: @aliharouni
09036312845

ارسال رایگان #روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز #تك رنگ ️ ‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك کیفیت عالی قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) یک روسری ارسال رایگان دو روسری ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف سه روسری ارسال رایگان و ده تومان تخفيف چهار روسری ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف کانال: @abrishamscarfgallery سفارش: @aliharouni 09036312845 - 15 minutes ago

3 Likes
1 Comments
0
❌ارسال رایگان😍

#روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز 
#تك رنگ ♥️
‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك
کیفیت عالی 👌
💵 قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) 😍😳😳
🎁یک روسری 👈ارسال رایگان
دو روسری👈 ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف😍
💛سه روسری👈 ارسال رایگان و ده تومان تخفيف 😳
💙 چهار روسری 👈 ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف 
کانال: @abrishamscarfgallery
سفارش: @aliharouni
09036312845

ارسال رایگان #روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز #تك رنگ ️ ‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك کیفیت عالی قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) یک روسری ارسال رایگان دو روسری ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف سه روسری ارسال رایگان و ده تومان تخفيف چهار روسری ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف کانال: @abrishamscarfgallery سفارش: @aliharouni 09036312845 - 16 minutes ago

3 Likes
1 Comments
0
❌ارسال رایگان😍

#روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز 
#تك رنگ ♥️
‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك
کیفیت عالی 👌
💵 قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) 😍😳😳
🎁یک روسری 👈ارسال رایگان
دو روسری👈 ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف😍
💛سه روسری👈 ارسال رایگان و ده تومان تخفيف 😳
💙 چهار روسری 👈 ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف 
کانال: @abrishamscarfgallery
سفارش: @aliharouni
09036312845

ارسال رایگان #روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز #تك رنگ ️ ‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك کیفیت عالی قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) یک روسری ارسال رایگان دو روسری ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف سه روسری ارسال رایگان و ده تومان تخفيف چهار روسری ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف کانال: @abrishamscarfgallery سفارش: @aliharouni 09036312845 - 16 minutes ago

3 Likes
1 Comments
0
❌ارسال رایگان😍

#روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز 
#تك رنگ ♥️
‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك
کیفیت عالی 👌
💵 قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) 😍😳😳
🎁یک روسری 👈ارسال رایگان
دو روسری👈 ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف😍
💛سه روسری👈 ارسال رایگان و ده تومان تخفيف 😳
💙 چهار روسری 👈 ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف 
کانال: @abrishamscarfgallery
سفارش: @aliharouni
09036312845

ارسال رایگان #روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز #تك رنگ ️ ‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك کیفیت عالی قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) یک روسری ارسال رایگان دو روسری ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف سه روسری ارسال رایگان و ده تومان تخفيف چهار روسری ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف کانال: @abrishamscarfgallery سفارش: @aliharouni 09036312845 - 16 minutes ago

5 Likes
1 Comments
0
❌ارسال رایگان😍

#روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز 
#تك رنگ ♥️
‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك
کیفیت عالی 👌
💵 قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) 😍😳😳
🎁یک روسری 👈ارسال رایگان
دو روسری👈 ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف😍
💛سه روسری👈 ارسال رایگان و ده تومان تخفيف 😳
💙 چهار روسری 👈 ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف 
کانال: @abrishamscarfgallery
سفارش: @aliharouni
09036312845

ارسال رایگان #روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز #تك رنگ ️ ‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك کیفیت عالی قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) یک روسری ارسال رایگان دو روسری ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف سه روسری ارسال رایگان و ده تومان تخفيف چهار روسری ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف کانال: @abrishamscarfgallery سفارش: @aliharouni 09036312845 - 17 minutes ago

4 Likes
1 Comments
0
❌ارسال رایگان😍

#روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز 
#تك رنگ ♥️
‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك
کیفیت عالی 👌
💵 قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) 😍😳😳
🎁یک روسری 👈ارسال رایگان
دو روسری👈 ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف😍
💛سه روسری👈 ارسال رایگان و ده تومان تخفيف 😳
💙 چهار روسری 👈 ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف 
کانال: @abrishamscarfgallery
سفارش: @aliharouni
09036312845

ارسال رایگان #روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز #تك رنگ ️ ‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك کیفیت عالی قیمت: ٧٩ تومان (ارسال رایگان) یک روسری ارسال رایگان دو روسری ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف سه روسری ارسال رایگان و ده تومان تخفيف چهار روسری ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف کانال: @abrishamscarfgallery سفارش: @aliharouni 09036312845 - 17 minutes ago

4 Likes
1 Comments
0
❌ارسال رایگان😍

#روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز 
#تك رنگ ♥️
‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك
کیفیت عالی 👌
💵 قیمت: ٦٧ تومان (ارسال رایگان) 😍😳😳
🎁یک روسری 👈ارسال رایگان
دو روسری👈 ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف😍
💛سه روسری👈 ارسال رایگان و ده تومان تخفيف 😳
💙 چهار روسری 👈 ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف 
کانال: @abrishamscarfgallery
سفارش: @aliharouni
09036312845

ارسال رایگان #روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز #تك رنگ ️ ‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك کیفیت عالی قیمت: ٦٧ تومان (ارسال رایگان) یک روسری ارسال رایگان دو روسری ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف سه روسری ارسال رایگان و ده تومان تخفيف چهار روسری ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف کانال: @abrishamscarfgallery سفارش: @aliharouni 09036312845 - 17 minutes ago

4 Likes
1 Comments
0
❌ارسال رایگان😍

#روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز 
#تك رنگ ♥️
‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك
کیفیت عالی 👌
💵 قیمت: ٦٧ تومان (ارسال رایگان) 😍😳😳
🎁یک روسری 👈ارسال رایگان
دو روسری👈 ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف😍
💛سه روسری👈 ارسال رایگان و ده تومان تخفيف 😳
💙 چهار روسری 👈 ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف 
کانال: @abrishamscarfgallery
سفارش: @aliharouni
09036312845

ارسال رایگان #روسری #نخی قواره ١٤٠ دور دست دوز #تك رنگ ️ ‏#متریال با كیفیت، پارچه خنك و سبك کیفیت عالی قیمت: ٦٧ تومان (ارسال رایگان) یک روسری ارسال رایگان دو روسری ارسال رایگان و پنج تومان تخفيف سه روسری ارسال رایگان و ده تومان تخفيف چهار روسری ارسال رایگان و پانزده تومان تخفيف کانال: @abrishamscarfgallery سفارش: @aliharouni 09036312845 - 18 minutes ago

4 Likes
1 Comments
0
معتقدش أن المصريين ممكن يخذلو المنسي الاسطوره
#ازومل 
#المصريين
#المنسي_الاسطوره

معتقدش أن المصريين ممكن يخذلو المنسي الاسطوره #ازومل #المصريين #المنسي_الاسطوره - 30 minutes ago

1 Likes
1 Comments
0
ورق بزنید کد۱۹۷😍😍جدید
قالب استاندارد
قیمت ۱۵۸ت 😍
Size37ta40
#کیف#کفش#کتونی#صندل#کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست#کتونی_هولوگرامی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کالج

ورق بزنید کد۱۹۷جدید قالب استاندارد قیمت ۱۵۸ت Size37ta40 #کیف #کفش #کتونی #صندل #کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست #کتونی_هولوگرامی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کالج - 33 minutes ago

5 Likes
0 Comments
0
ورق بزنید کد 500😍🤭
قالب استاندارد
لژ 7 سانت 
قیمت ۱۳۶ ت😍
Size 37ta40
#کیف#کفش#کتونی#صندل#کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست#کنفی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کفش_کنفی_زنانه #کفش_حصیری

ورق بزنید کد 500🤭 قالب استاندارد لژ 7 سانت قیمت ۱۳۶ ت Size 37ta40 #کیف #کفش #کتونی #صندل #کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست #کنفی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کفش_کنفی_زنانه #کفش_حصیری - 36 minutes ago

9 Likes
0 Comments
0
کاری از
 @masi_lifestyle

#جوجه_حلزونی #زیتون_پرورده #تهچین_قالبی #تهچین_تکنفره #آشپزی #فست_فود #ایده_آشپزی #رستوران #کافی_شاپ #کافیشاپ #نهار #شام #صبحانه #غذا #عصرانه #سفره_آرایی #سفرهآرایی #دیزاین_غذا #دیزاین #عشق#خانهداری #خانواده #ازدواج #نو_عروس #تازه_عروس#کیک#شیرینی #شیرینی_خونگی #بیسکویت #لایف_استایل #

کاری از @masi_lifestyle #جوجه_حلزونی #زیتون_پرورده #تهچین_قالبی #تهچین_تکنفره #آشپزی #فست_فود #ایده_آشپزی #رستوران #کافی_شاپ #کافیشاپ #نهار #شام #صبحانه #غذا #عصرانه #سفره_آرایی #سفرهآرایی #دیزاین_غذا #دیزاین #عشق #خانهداری #خانواده #ازدواج #نو_عروس #تازه_عروس #کیک #شیرینی #شیرینی_خونگی #بیسکویت #لایف_استایل # - 40 minutes ago

12 Likes
1 Comments
0
طلایی لاکچری
چه کسی میتونه ادعا کنه که این عینک طلایی با ویژگی های منحصر به فرد نمیتونه نظرشو جلب کنه!
لاکچری، کلاسیک و فشن بهترین واژه ها برای توصیف عینکی است که جزئیات طراحیش مورد توجه هر بیننده ای قرار میگیره.
همونطور که میدونید دیتا برای تمامی محصولات خود با توجه به سری طراحی اسم انتخاب کرده، به نظر میاد سری مَکْ، پرچمدار طراحی های این کمپانی ژاپنی باشد. استفاده از فریم فلزی پولیش خورده براق طلایی با لایه شانزده میکرون به همراه عدسی های تراشیده کریستالی که به وسیله پیچ های مخصوص دیتا به قاب الصاق شده است، گواه این است که ششمین نسل از دیزاین های سری مک دیتا، یکه تاز فلزی های لاکچری در میان سایر برند ها شده است.
کسانی که دوست دارن چشماشون از پشت این عینک لوکس معلوم بشه دیتا این امکانُ براشون محیا کرده با تولید عدسی یووی چهارصد گردینت قهوه ای که بیشترین هارمونی با رنگ بدنه عینک نیز داراست.
قبلا هم اشاره کردیم که طراحی های یونیک این شرکت مورد توجه اکثر سلبریتی ها و البته خواننده های رپ امریکایی است والبته اخیرا در میان خوانندگان ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
#عینک #عینک_آفتابی #عینکدودی #عینکافتابی #آفتابی #عینک_دودی #فشن #لاکچری #لایف_استایل #بلاگر #فشن_مدل #عینک_فشن #مردانه #زنانه #عینک_زنانه #عینک_مردانه #مدرن #استایل #استایلینگ #اکسسوریز #برند #عینکمارک

طلایی لاکچری چه کسی میتونه ادعا کنه که این عینک طلایی با ویژگی های منحصر به فرد نمیتونه نظرشو جلب کنه! لاکچری، کلاسیک و فشن بهترین واژه ها برای توصیف عینکی است که جزئیات طراحیش مورد توجه هر بیننده ای قرار میگیره. همونطور که میدونید دیتا برای تمامی محصولات خود با توجه به سری طراحی اسم انتخاب کرده، به نظر میاد سری مَکْ، پرچمدار طراحی های این کمپانی ژاپنی باشد. استفاده از فریم فلزی پولیش خورده براق طلایی با لایه شانزده میکرون به همراه عدسی های تراشیده کریستالی که به وسیله پیچ های مخصوص دیتا به قاب الصاق شده است، گواه این است که ششمین نسل از دیزاین های سری مک دیتا، یکه تاز فلزی های لاکچری در میان سایر برند ها شده است. کسانی که دوست دارن چشماشون از پشت این عینک لوکس معلوم بشه دیتا این امکانُ براشون محیا کرده با تولید عدسی یووی چهارصد گردینت قهوه ای که بیشترین هارمونی با رنگ بدنه عینک نیز داراست. قبلا هم اشاره کردیم که طراحی های یونیک این شرکت مورد توجه اکثر سلبریتی ها و البته خواننده های رپ امریکایی است والبته اخیرا در میان خوانندگان ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. #عینک #عینک_آفتابی #عینکدودی #عینکافتابی #آفتابی #عینک_دودی #فشن #لاکچری #لایف_استایل #بلاگر #فشن_مدل #عینک_فشن #مردانه #زنانه #عینک_زنانه #عینک_مردانه #مدرن #استایل #استایلینگ #اکسسوریز #برند #عینکمارک - 41 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
طلایی لاکچری
چه کسی میتونه ادعا کنه که این عینک طلایی با ویژگی های منحصر به فرد نمیتونه نظرشو جلب کنه!
لاکچری، کلاسیک و فشن بهترین واژه ها برای توصیف عینکی است که جزئیات طراحیش مورد توجه هر بیننده ای قرار میگیره.
همونطور که میدونید دیتا برای تمامی محصولات خود با توجه به سری طراحی اسم انتخاب کرده، به نظر میاد سری مَکْ، پرچمدار طراحی های این کمپانی ژاپنی باشد. استفاده از فریم فلزی پولیش خورده براق طلایی با لایه شانزده میکرون به همراه عدسی های تراشیده کریستالی که به وسیله پیچ های مخصوص دیتا به قاب الصاق شده است، گواه این است که ششمین نسل از دیزاین های سری مک دیتا، یکه تاز فلزی های لاکچری در میان سایر برند ها شده است.
کسانی که دوست دارن چشماشون از پشت این عینک لوکس معلوم بشه دیتا این امکانُ براشون محیا کرده با تولید عدسی یووی چهارصد گردینت قهوه ای که بیشترین هارمونی با رنگ بدنه عینک نیز داراست.
قبلا هم اشاره کردیم که طراحی های یونیک این شرکت مورد توجه اکثر سلبریتی ها و البته خواننده های رپ امریکایی است والبته اخیرا در میان خوانندگان ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
#عینک #عینک_آفتابی #عینکدودی #عینکافتابی #آفتابی #عینک_دودی #فشن #لاکچری #لایف_استایل #بلاگر #فشن_مدل #عینک_فشن #مردانه #زنانه #عینک_زنانه #عینک_مردانه #مدرن #استایل #استایلینگ #اکسسوریز #برند #عینکمارک

طلایی لاکچری چه کسی میتونه ادعا کنه که این عینک طلایی با ویژگی های منحصر به فرد نمیتونه نظرشو جلب کنه! لاکچری، کلاسیک و فشن بهترین واژه ها برای توصیف عینکی است که جزئیات طراحیش مورد توجه هر بیننده ای قرار میگیره. همونطور که میدونید دیتا برای تمامی محصولات خود با توجه به سری طراحی اسم انتخاب کرده، به نظر میاد سری مَکْ، پرچمدار طراحی های این کمپانی ژاپنی باشد. استفاده از فریم فلزی پولیش خورده براق طلایی با لایه شانزده میکرون به همراه عدسی های تراشیده کریستالی که به وسیله پیچ های مخصوص دیتا به قاب الصاق شده است، گواه این است که ششمین نسل از دیزاین های سری مک دیتا، یکه تاز فلزی های لاکچری در میان سایر برند ها شده است. کسانی که دوست دارن چشماشون از پشت این عینک لوکس معلوم بشه دیتا این امکانُ براشون محیا کرده با تولید عدسی یووی چهارصد گردینت قهوه ای که بیشترین هارمونی با رنگ بدنه عینک نیز داراست. قبلا هم اشاره کردیم که طراحی های یونیک این شرکت مورد توجه اکثر سلبریتی ها و البته خواننده های رپ امریکایی است والبته اخیرا در میان خوانندگان ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. #عینک #عینک_آفتابی #عینکدودی #عینکافتابی #آفتابی #عینک_دودی #فشن #لاکچری #لایف_استایل #بلاگر #فشن_مدل #عینک_فشن #مردانه #زنانه #عینک_زنانه #عینک_مردانه #مدرن #استایل #استایلینگ #اکسسوریز #برند #عینکمارک - 42 minutes ago

5 Likes
2 Comments
0
طلایی لاکچری
چه کسی میتونه ادعا کنه که این عینک طلایی با ویژگی های منحصر به فرد نمیتونه نظرشو جلب کنه!
لاکچری، کلاسیک و فشن بهترین واژه ها برای توصیف عینکی است که جزئیات طراحیش مورد توجه هر بیننده ای قرار میگیره.
همونطور که میدونید دیتا برای تمامی محصولات خود با توجه به سری طراحی اسم انتخاب کرده، به نظر میاد سری مَکْ، پرچمدار طراحی های این کمپانی ژاپنی باشد. استفاده از فریم فلزی پولیش خورده براق طلایی با لایه شانزده میکرون به همراه عدسی های تراشیده کریستالی که به وسیله پیچ های مخصوص دیتا به قاب الصاق شده است، گواه این است که ششمین نسل از دیزاین های سری مک دیتا، یکه تاز فلزی های لاکچری در میان سایر برند ها شده است.
کسانی که دوست دارن چشماشون از پشت این عینک لوکس معلوم بشه دیتا این امکانُ براشون محیا کرده با تولید عدسی یووی چهارصد گردینت قهوه ای که بیشترین هارمونی با رنگ بدنه عینک نیز داراست.
قبلا هم اشاره کردیم که طراحی های یونیک این شرکت مورد توجه اکثر سلبریتی ها و البته خواننده های رپ امریکایی است والبته اخیرا در میان خوانندگان ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
#عینک #عینک_آفتابی #عینکدودی #عینکافتابی #آفتابی #عینک_دودی #فشن #لاکچری #لایف_استایل #بلاگر #فشن_مدل #عینک_فشن #مردانه #زنانه #عینک_زنانه #عینک_مردانه #مدرن #استایل #استایلینگ #اکسسوریز #برند #عینکمارک

طلایی لاکچری چه کسی میتونه ادعا کنه که این عینک طلایی با ویژگی های منحصر به فرد نمیتونه نظرشو جلب کنه! لاکچری، کلاسیک و فشن بهترین واژه ها برای توصیف عینکی است که جزئیات طراحیش مورد توجه هر بیننده ای قرار میگیره. همونطور که میدونید دیتا برای تمامی محصولات خود با توجه به سری طراحی اسم انتخاب کرده، به نظر میاد سری مَکْ، پرچمدار طراحی های این کمپانی ژاپنی باشد. استفاده از فریم فلزی پولیش خورده براق طلایی با لایه شانزده میکرون به همراه عدسی های تراشیده کریستالی که به وسیله پیچ های مخصوص دیتا به قاب الصاق شده است، گواه این است که ششمین نسل از دیزاین های سری مک دیتا، یکه تاز فلزی های لاکچری در میان سایر برند ها شده است. کسانی که دوست دارن چشماشون از پشت این عینک لوکس معلوم بشه دیتا این امکانُ براشون محیا کرده با تولید عدسی یووی چهارصد گردینت قهوه ای که بیشترین هارمونی با رنگ بدنه عینک نیز داراست. قبلا هم اشاره کردیم که طراحی های یونیک این شرکت مورد توجه اکثر سلبریتی ها و البته خواننده های رپ امریکایی است والبته اخیرا در میان خوانندگان ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. #عینک #عینک_آفتابی #عینکدودی #عینکافتابی #آفتابی #عینک_دودی #فشن #لاکچری #لایف_استایل #بلاگر #فشن_مدل #عینک_فشن #مردانه #زنانه #عینک_زنانه #عینک_مردانه #مدرن #استایل #استایلینگ #اکسسوریز #برند #عینکمارک - 43 minutes ago

6 Likes
0 Comments
0
مقایسه تفکر ثروتمندانه با تفکر فقیرانه ؛
#پول #ثروت#توانایی #تفکر_مثبت #تفکر #طرز_تفکر #تفکر_ثروتمند #لاکچری_لایف #لایف_استایل #لایف #برندسازی #هوشمند #ذهن

مقایسه تفکر ثروتمندانه با تفکر فقیرانه ؛ #پول #ثروت #توانایی #تفکر_مثبت #تفکر #طرز_تفکر #تفکر_ثروتمند #لاکچری_لایف #لایف_استایل #لایف #برندسازی #هوشمند #ذهن - 44 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
کد 695😍😍
قالب استاندارد
پاشنه 5 سانت
قیمت ۱۳۴ت 😍
37 & 40
#کیف#کفش#کتونی#صندل#کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست#کتونی_هولوگرامی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کفش_قرمز

کد 695 قالب استاندارد پاشنه 5 سانت قیمت ۱۳۴ت 37 & 40 #کیف #کفش #کتونی #صندل #کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست #کتونی_هولوگرامی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کفش_قرمز - 55 minutes ago

8 Likes
0 Comments
0
ورق بزنید کد 531 🍭🍭
صندل کنفی جدید پاشنه 12 سانتی
زیره puبا ضمانت زیره و رویه
37ta 40
 قیمت ۱۷۵ت 😍
#کیف#کفش#کتونی#صندل#کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست#کنفی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کفش_کنفی_زنانه #کفش_حصیری

ورق بزنید کد 531 صندل کنفی جدید پاشنه 12 سانتی زیره puبا ضمانت زیره و رویه 37ta 40 قیمت ۱۷۵ت #کیف #کفش #کتونی #صندل #کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست #کنفی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کفش_کنفی_زنانه #کفش_حصیری - 58 minutes ago

7 Likes
0 Comments
0
ومعايا شهادة معاملة اطفال 🤣🤣🤣🤣
#موظف_مطحون 
#اطفال
#طفشان

ومعايا شهادة معاملة اطفال 🤣🤣🤣🤣 #موظف_مطحون #اطفال #طفشان - 59 minutes ago

3 Likes
1 Comments
0
.
دوستای عزیزم شبتون بخیر؛
چشم‌ها دریچه ای به جهان درون ماست و از مهم ترین اِلمان های زیباییِ صورت پس باید حواسمون به نحوه ی آرایششون باشه.
می دونستین که آرایش چشم برای شب و روز متفاوته؟
حالا چرا؟
خب مشخصه شب به دلیل عدم وجود نور طبیعی سعی می کنیم شاینی و براق بنظر بیایم بقول معروف ستاره ی درخشان مجلس باشیم لباس های پولک دار و کار شده( برق برقی😍 ) و آرایش های براق و استفاده از رنگ ها و لوازم آرایش اکلیلی یکی از نشونه های مهمونیه شبه.
ولی روز بخاطر وجود نور طبیعی سعی می کنیم از مواد آرایشی مات استفاده کنیم به نحوی که انگار آرایشی نداریم (نچرال بیوتی هستیم😁)
چند نمونه آرایش چشم با هم ببینیم.
.
👁ما رو به دوستاتون معرفی کنید❤️
هشتگ اختصاصی پیج:#مدولاییف
‏Follow:@modolyfe

#زیبایی #میکاپ #مد #فشن #مو #مدل #مدلمو #ناخن #سلامتی #شیک #دخترونه #خانومانه #خوشگل #اکسسوری#لایف_استایل #سبک_زندگی #پز #خوشتیپ #براش#عکاسی_عروس_داماد
‏#lifestyle #fashion #model #hair #nails #beautiful #beauty#wedding_cake

. دوستای عزیزم شبتون بخیر؛ چشم‌ها دریچه ای به جهان درون ماست و از مهم ترین اِلمان های زیباییِ صورت پس باید حواسمون به نحوه ی آرایششون باشه. می دونستین که آرایش چشم برای شب و روز متفاوته؟ حالا چرا؟ خب مشخصه شب به دلیل عدم وجود نور طبیعی سعی می کنیم شاینی و براق بنظر بیایم بقول معروف ستاره ی درخشان مجلس باشیم لباس های پولک دار و کار شده( برق برقی ) و آرایش های براق و استفاده از رنگ ها و لوازم آرایش اکلیلی یکی از نشونه های مهمونیه شبه. ولی روز بخاطر وجود نور طبیعی سعی می کنیم از مواد آرایشی مات استفاده کنیم به نحوی که انگار آرایشی نداریم (نچرال بیوتی هستیم) چند نمونه آرایش چشم با هم ببینیم. . 👁ما رو به دوستاتون معرفی کنید️ هشتگ اختصاصی پیج:#مدولاییف ‏Follow:@modolyfe #زیبایی #میکاپ #مد #فشن #مو #مدل #مدلمو #ناخن #سلامتی #شیک #دخترونه #خانومانه #خوشگل #اکسسوری #لایف_استایل #سبک_زندگی #پز #خوشتیپ #براش #عکاسی_عروس_داماد#lifestyle #fashion #model #hair #nails #beautiful #beauty #wedding_cake - 1 hour ago

72 Likes
3 Comments
0
‌
شب همتون بخیر 💚❤️💚‌ ‌
Follow :👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
@mardooneofficial
@mardooneofficial
@mardooneofficial
@mardooneofficial

‌ شب همتون بخیر ‌ ‌ Follow :🏼🏼🏼🏼 @mardooneofficial @mardooneofficial @mardooneofficial @mardooneofficial - 1 hour ago

24 Likes
7 Comments
0
عینک آفتابی
برند RUDY PROJECT
مدل ULTIMATUM SP 06 40 96 MO
ساخت کشور ایتالیا
قیمت 135 € براساس قیمت روز یورو
دارای دو سال گارانتی جهانی

#sunglases #rudyproject #rudyprojectpars #rudyprojectkaraj 
#عینک_آفتابی #رودی_پروجکت_پارس #رودی_پروجکت #رودی_پروجکت_کرج #ورزش #نیکی_مینائی #عینک_فشن #عینک_برند #عینک #برند #فشن #لاکچری #لاکچری_استایل #لاکچری_باز #لاکچریها #لایف_استایل

عینک آفتابی برند RUDY PROJECT مدل ULTIMATUM SP 06 40 96 MO ساخت کشور ایتالیا قیمت 135 € براساس قیمت روز یورو دارای دو سال گارانتی جهانی #sunglases #rudyproject #rudyprojectpars #rudyprojectkaraj #عینک_آفتابی #رودی_پروجکت_پارس #رودی_پروجکت #رودی_پروجکت_کرج #ورزش #نیکی_مینائی #عینک_فشن #عینک_برند #عینک #برند #فشن #لاکچری #لاکچری_استایل #لاکچری_باز #لاکچریها #لایف_استایل - 1 hour ago

12 Likes
1 Comments
0
هر وقت که از ته دل خندیدم،نگران شدم؛نگران اینکه عاقبت این خندیدن به کجا ختم میشه..
چون معمولا...خب..همیشه سرنوشت جوری رقم خورده که از خندیدنام فقط عکساش واسم باقی مونده و حسرتش..
میدونی من میترسم؛میترسم دوباره بخندم و تاوان پس بدم....میترسم..
س/د
مدلینگ گروه کفش آفاق
@afagshoes 
#مدل #كفش_زنانه

#model#مدل بلاگر_مد #استایل_خیابانی #استایل #استریت_استایل

#لایف_استایل #لایفاستایل 
#lifestyle 
#فشیون #فشیونال #ایران #مد #استریت_استایل #استایل_ایرانی #بلاگر_مد

#model #lifestyleblogger #lifestylephotography #iranianlifestyle #streetstyle #tabriz #blogger #bloggerstyle #style #styleiran #persian #persianstyle

هر وقت که از ته دل خندیدم،نگران شدم؛نگران اینکه عاقبت این خندیدن به کجا ختم میشه.. چون معمولا...خب..همیشه سرنوشت جوری رقم خورده که از خندیدنام فقط عکساش واسم باقی مونده و حسرتش.. میدونی من میترسم؛میترسم دوباره بخندم و تاوان پس بدم....میترسم.. س/د مدلینگ گروه کفش آفاق @afagshoes #مدل #كفش_زنانه #model #مدل بلاگر_مد #استایل_خیابانی #استایل #استریت_استایل #لایف_استایل #لایفاستایل #lifestyle #فشیون #فشیونال #ایران #مد #استریت_استایل #استایل_ایرانی #بلاگر_مد #model #lifestyleblogger #lifestylephotography #iranianlifestyle #streetstyle #tabriz #blogger #bloggerstyle #style #styleiran #persian #persianstyle - 1 hour ago

247 Likes
6 Comments
0
#مدل #استریت_استایل #استایل_خیابانی #استایلیش #بلاگر_ایرانی #فشن_مد #لایف_استایل #استایلینگ #فشن #استایلیش #فشن_استایل #مدل #مدل_مانتو #پیراهنمجلسی #پیراهن
#style #styles #styleblog #styleblogger #streetwear #streetstyle #streetfashion #streetphotography #today #todaylook #lookoftheday #outdoorphotography #lovefashion #instalike #instaphoto #instastyle #dress

#مدل #استریت_استایل #استایل_خیابانی #استایلیش #بلاگر_ایرانی #فشن_مد #لایف_استایل #استایلینگ #فشن #استایلیش #فشن_استایل #مدل #مدل_مانتو #پیراهنمجلسی #پیراهن #style #styles #styleblog #styleblogger #streetwear #streetstyle #streetfashion #streetphotography #today #todaylook #lookoftheday #outdoorphotography #lovefashion #instalike #instaphoto #instastyle #dress - 1 hour ago

11 Likes
0 Comments
0
کاری از
@maryam.banaeifar

#آشپزی #فست_فود #فستفود #ایده_آشپزی #رستوران #کافی_شاپ #کافیشاپ #نهار #شام #صبحانه #غذا #عصرانه #سفره_آرایی #سفرهآرایی #دیزاین_غذا #دیزاین #عشق#خانهداری #خانواده #ازدواج #نو_عروس #تازه_عروس#کیک#شیرینی #شیرینی_خونگی #بیسکویت #لایف_استایل #lifestyle#مد#

کاری از @maryam.banaeifar #آشپزی #فست_فود #فستفود #ایده_آشپزی #رستوران #کافی_شاپ #کافیشاپ #نهار #شام #صبحانه #غذا #عصرانه #سفره_آرایی #سفرهآرایی #دیزاین_غذا #دیزاین #عشق #خانهداری #خانواده #ازدواج #نو_عروس #تازه_عروس #کیک #شیرینی #شیرینی_خونگی #بیسکویت #لایف_استایل #lifestyle #مد # - 1 hour ago

10 Likes
0 Comments
0
🤩
Summer vibes! همه جا پر شده ازین عبارت، شما هم ویبرشن تابستون رو گرفتین؟ 😅 تابستون با همه گرماهاش چرا اینهمه علاقمند داره؟ دوست داشتید کجا بودین توی این روزای تابستونی؟
من خودم دوست داشتم کنار یه دریاچه بزرگ و با ساحل سرسبز خوش آب و هوا بودم و... ، شما هم کامنت کنید خواسته ی دلتون رو، بلکه قانون جذب بهتون نزدیکش کرد😍🤹‍♀️
.
.
#مود #مد #مادلینگ #استایل #استایلینگ #تابستونی #مدروز #استریت_استایل #تخفیف_مانتو #مانتو_مزونی #ست_کردن #لباس_خیابانی #دخترایرونی #خوشتیپ #لاکچری #لایف_استایل #بلاگر #استایل_بلاگر
 #style

🤩 Summer vibes! همه جا پر شده ازین عبارت، شما هم ویبرشن تابستون رو گرفتین؟ تابستون با همه گرماهاش چرا اینهمه علاقمند داره؟ دوست داشتید کجا بودین توی این روزای تابستونی؟ من خودم دوست داشتم کنار یه دریاچه بزرگ و با ساحل سرسبز خوش آب و هوا بودم و... ، شما هم کامنت کنید خواسته ی دلتون رو، بلکه قانون جذب بهتون نزدیکش کرد🤹‍♀️ . . #مود #مد #مادلینگ #استایل #استایلینگ #تابستونی #مدروز #استریت_استایل #تخفیف_مانتو #مانتو_مزونی #ست_کردن #لباس_خیابانی #دخترایرونی #خوشتیپ #لاکچری #لایف_استایل #بلاگر #استایل_بلاگر #style - 2 hours ago

196 Likes
4 Comments
0
كيكاي ميوه اي از اون كيكايي كه تو هر فصلي خوشمزست👌🏻😉براي درست كردن كيك گيلاس،يه كيك ساده پختم هسته گيلاس هارو دراوردم تو مقداري آرد غلطوندم و آخر سر كه كيك رو داخل قالب ريختم چيدم روش و فرستادمش داخل فر،به همين راحتي🍒
پ ن:طعم گيلاس ها بعد از پخت شبيه آلبالو ميشه يعني يخورده ترش ميشه كه به نظرم كنار طعم شيرين كيك عاليه😍
پ ن: آرد اجازه نميده گيلاسا تهنشين بشن و ميمونه روي كيك
پ ن:دستور كيك هم ميتونيد تو هشتگ#كيك_هيوا ببينيد
.پ ن: اگر دوست دارين مقدار گيلاس كيك بيشتر باشه يه سري هاشو فرو كنيد بره داخل كيك مابقي رو هم بچينيد رو كيك مثل من،ديگه اينجا بر ميگرده به علاقتون به گيلاس جان😋😉
کاری از 
@hiva_food_gallery

كيكاي ميوه اي از اون كيكايي كه تو هر فصلي خوشمزست🏻براي درست كردن كيك گيلاس،يه كيك ساده پختم هسته گيلاس هارو دراوردم تو مقداري آرد غلطوندم و آخر سر كه كيك رو داخل قالب ريختم چيدم روش و فرستادمش داخل فر،به همين راحتي پ ن:طعم گيلاس ها بعد از پخت شبيه آلبالو ميشه يعني يخورده ترش ميشه كه به نظرم كنار طعم شيرين كيك عاليه پ ن: آرد اجازه نميده گيلاسا تهنشين بشن و ميمونه روي كيك پ ن:دستور كيك هم ميتونيد تو هشتگ#كيك_هيوا  ببينيد .پ ن: اگر دوست دارين مقدار گيلاس كيك بيشتر باشه يه سري هاشو فرو كنيد بره داخل كيك مابقي رو هم بچينيد رو كيك مثل من،ديگه اينجا بر ميگرده به علاقتون به گيلاس جان کاری از @hiva_food_gallery - 2 hours ago

14 Likes
3 Comments
0
💜💗💜
عاغا فصل، فصلِ رُطبِ
این وقتِ سال هرکی از اینور میخواد بره مسافرت سوغاتی رطب میبره با خودش 😊😁
معمولا رنگینکو باهاش درست میکنن و بابتِ بودنش خدارو شاکر میشن 😁
امروز واقعا خرماپزون بود 😂 خیلی هوا عالی و گرم بود 😂 
با اینکه گرم بود با مامان کلی قدم زدیم و حرف زدیم
عاغا من میگم آقایون خیلی جاها از ما خانوما کم طاقت‌ترن پس چرا اسم ماها بد شده و میگن ماها کم طاقتیم؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا چرا؟؟؟
کی پاسخگوئه؟🙄
البته شاید توی بوشهر اینطوری باشه اونم بخاطرِ گرماس
خیلی دمای هوا بالاس و مردم واقعا طاقتشون طاق‌میشه و کلافه هستن معمولا😶
مثلا این آقایی که خرما و رطب میفروشه از اولِ صبح تا آخر شب توی گرما میشینه و یه پنکه‌ی دیواری داره که همون بادِ گرمِ هوا رو پخش میکنه خب دیگه واقعا کلافه شده دیگه 🤦🏼‍♀️🤷🏻‍♀️
سوغاتیِ شهرتون چیه؟
●
#لایف_استایل #بلاگر #سبک_زندگی #مامان #رطب #خرما #بوشهر #خیابون_گردی #lifestyleblogger #LifeStyle #Blogger #Bushehr #Iran

عاغا فصل، فصلِ رُطبِ این وقتِ سال هرکی از اینور میخواد بره مسافرت سوغاتی رطب میبره با خودش معمولا رنگینکو باهاش درست میکنن و بابتِ بودنش خدارو شاکر میشن امروز واقعا خرماپزون بود خیلی هوا عالی و گرم بود با اینکه گرم بود با مامان کلی قدم زدیم و حرف زدیم عاغا من میگم آقایون خیلی جاها از ما خانوما کم طاقت‌ترن پس چرا اسم ماها بد شده و میگن ماها کم طاقتیم؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا چرا؟؟؟ کی پاسخگوئه؟🙄 البته شاید توی بوشهر اینطوری باشه اونم بخاطرِ گرماس خیلی دمای هوا بالاس و مردم واقعا طاقتشون طاق‌میشه و کلافه هستن معمولا😶 مثلا این آقایی که خرما و رطب میفروشه از اولِ صبح تا آخر شب توی گرما میشینه و یه پنکه‌ی دیواری داره که همون بادِ گرمِ هوا رو پخش میکنه خب دیگه واقعا کلافه شده دیگه 🤦🏼‍♀️🤷🏻‍♀️ سوغاتیِ شهرتون چیه؟ ● #لایف_استایل #بلاگر #سبک_زندگی #مامان #رطب #خرما #بوشهر #خیابون_گردی #lifestyleblogger #LifeStyle #Blogger #Bushehr #Iran - 2 hours ago

239 Likes
14 Comments
0
#کیمیاگر
مطمئنم همتون مثل من گه گاهی حس کردید که دوست دارید برای خودتون وقت بذارید و تنها باشید و به هیچ چیزی فکر نکنید!یکی از کارایی که هرازگاهی من انجام میدم اینه که یه عصر همه ی کارامو کنسل میکنم!کتاب مورد علاقمو بر میدارم و میرم یه کافه ی دنج میشینم!یه قهوه ی گرم سفارش میدم و چند ساعت بدون هیچ دغدغه ای از کل دنیا جدا میشم و میرم توی جهانی که نویسنده ی اون کتاب برام میسازه!
.
یکی ازون کتابهایی که حاضرم چندبار بخونمش کیمیاگر پائولو کوئیلوئه!احتمالا خیلی از شماها خوندیدش یا تعریفش رو شنیدید!برای من خوندن کیمیاگر واقعا الهام بخش احظه های سخت زندگیمه!
متن زیر تکه هایی از کتابه که دوستشون دارم: .
 در مرحله ای از زندگی آدمها، هر چیزی روشن و امکان پذیر است. آنها نه از خیالبافی و نه از آرزوی کارهایی که می خواهند در زندگیشان رخ دهد، هراسی ندارند. اما با گذشت زمان، نیرویی مرموز آنها را متقاعد می کند که دسترسی به افسانه شخصی شان غیر ممکن است.
هرکس که باشی یا هر کاری که انجام دهی وقتی واقعاً از صمیم قلب چیزی را بخواهی، آنگاه این خواسته ی تو از روح جهان سرچشمه می گیرد و تو مأمور انجام آن بر روی زمین می شوی.
وقتی چیزی را بخواهی همه ی کائنات دست به دست هم می دهند تا تو نائل به انجام آن شوی.
.
شما کتاب کیمیاگر رو خوندید؟نظرتون چی بوده راجع بهش؟؟ #میکاپ#آموزش_میکاپ #میکاپ_خاص #میکاپ_عروس #میکاپ_لایت #آرایش_حرفه_ای #میکاپ_ارتیست #میکاپ_ارتیست_عروس#میکاپ_صورت_عروس #میکاپ_حرفه_ای #خودارایی #میکاپ_آرتیست #خودارایی#آرایش_عروس#میکاپ_آرتیست_عروس#بلاگر#لایف_استایل
#blogger#lifestyleblogger#makeupartist

#کیمیاگر مطمئنم همتون مثل من گه گاهی حس کردید که دوست دارید برای خودتون وقت بذارید و تنها باشید و به هیچ چیزی فکر نکنید!یکی از کارایی که هرازگاهی من انجام میدم اینه که یه عصر همه ی کارامو کنسل میکنم!کتاب مورد علاقمو بر میدارم و میرم یه کافه ی دنج میشینم!یه قهوه ی گرم سفارش میدم و چند ساعت بدون هیچ دغدغه ای از کل دنیا جدا میشم و میرم توی جهانی که نویسنده ی اون کتاب برام میسازه! . یکی ازون کتابهایی که حاضرم چندبار بخونمش کیمیاگر پائولو کوئیلوئه!احتمالا خیلی از شماها خوندیدش یا تعریفش رو شنیدید!برای من خوندن کیمیاگر واقعا الهام بخش احظه های سخت زندگیمه! متن زیر تکه هایی از کتابه که دوستشون دارم: . در مرحله ای از زندگی آدمها، هر چیزی روشن و امکان پذیر است. آنها نه از خیالبافی و نه از آرزوی کارهایی که می خواهند در زندگیشان رخ دهد، هراسی ندارند. اما با گذشت زمان، نیرویی مرموز آنها را متقاعد می کند که دسترسی به افسانه شخصی شان غیر ممکن است. هرکس که باشی یا هر کاری که انجام دهی وقتی واقعاً از صمیم قلب چیزی را بخواهی، آنگاه این خواسته ی تو از روح جهان سرچشمه می گیرد و تو مأمور انجام آن بر روی زمین می شوی. وقتی چیزی را بخواهی همه ی کائنات دست به دست هم می دهند تا تو نائل به انجام آن شوی. . شما کتاب کیمیاگر رو خوندید؟نظرتون چی بوده راجع بهش؟؟ #میکاپ #آموزش_میکاپ #میکاپ_خاص #میکاپ_عروس #میکاپ_لایت #آرایش_حرفه_ای #میکاپ_ارتیست #میکاپ_ارتیست_عروس #میکاپ_صورت_عروس #میکاپ_حرفه_ای #خودارایی #میکاپ_آرتیست #خودارایی #آرایش_عروس #میکاپ_آرتیست_عروس #بلاگر #لایف_استایل #blogger #lifestyleblogger #makeupartist - 2 hours ago

183 Likes
8 Comments
0
شبتون بخير دوستان امروز صبح رفتم لوازم قنادي وكلي وسايل كيك پزي جديد خريدمو اومدم دست به كار شدم اين كاپ كيك هاي شكلاتي براي عصرونه اماده كردم 👩🏻‍🍳🧁☕️فقط لطفا ولطفا كامنت انگليسي معنادار بزاريد دوستان بلاك شدم 🤗style#food#lovly_life#ashpazi#mod#set#my_gril#sweet_home#beautiful_home#cosmetic#styllish#flower#roozmarregi#deser#dessert#cake#کیک#دسر#آشپزی#لایف_استایل#مد_زیبایی#ست_مادر_دختر#سفر#خانه_داری

شبتون بخير دوستان امروز صبح رفتم لوازم قنادي وكلي وسايل كيك پزي جديد خريدمو اومدم دست به كار شدم اين كاپ كيك هاي شكلاتي براي عصرونه اماده كردم 🏻‍🧁️فقط لطفا ولطفا كامنت انگليسي معنادار بزاريد دوستان بلاك شدم 🤗style#food #lovly_life #ashpazi #mod #set #my_gril #sweet_home #beautiful_home #cosmetic #styllish #flower #roozmarregi #deser #dessert #cake #کیک #دسر #آشپزی #لایف_استایل #مد_زیبایی #ست_مادر_دختر #سفر #خانه_داری - 2 hours ago

46 Likes
16 Comments
0
شام شب چهارم :

5 قاشق غذاخوری لوبیا پلو، سیب زمینی هم نخوردم 💪
نصف لیوان ماست
کاهو آزاد

#کاهش_وزن #ورزش #فیتنس #سالم_خوری #کالری #تناسب_وزن #کالری_شماری #اپ_مانکن #من_مانکنم #لایف_استایل #چالش #چالش_لاغری #لوبیا_سبز #لوبیا_پلو

شام شب چهارم : 5 قاشق غذاخوری لوبیا پلو، سیب زمینی هم نخوردم نصف لیوان ماست کاهو آزاد #کاهش_وزن #ورزش #فیتنس #سالم_خوری #کالری #تناسب_وزن #کالری_شماری #اپ_مانکن #من_مانکنم #لایف_استایل #چالش #چالش_لاغری #لوبیا_سبز #لوبیا_پلو - 2 hours ago

9 Likes
1 Comments
0
۱-شامپو بیش از حد می تواند روغن های سالم پوست را از بین برده و موها را خشک و آسیب پذیر کند. موهای خود را بیش از سه بار در هفته نشویید.

۲-هنگام شستن مو با شامپو، موها را به پایین سر بیاورید و تنها پوست سر و ریشه موها را شستشو دهید، بقیه موها با کف شامپو که به سمت پایین می رود تمیز می شود.

۳- آب گرم چربی های مفید مو را از بین می برد. تا آن جایی که می توانید از آب خنک تر استفاده کنید.

۴- پس از اتمام شستشو، موها را فشار دهید تا بیشتر آب آن بچکد. سپس مقداری نرم کننده مطمئن به موها اعمال کنید و بیشتر روی نوک مو تمرکز داشته باشید. بعد از 3 دقیقه آن را بشویید.

۵-موها را به آرامی خشک کنید، مالیدن مو به حوله خشک ممکن است باعث آسیب موها شود. به جای آن حوله میکروفایبر را روی موها گذاشته و به آرامی آب آن را بگیرید و بگذارید موها به طور طبیعی کاملا خشک شود.

۶-اگر در خشک کردن موها عجله دارید می توانید از سشوار با باد کم یا متوسط استفاده کنید که باد حاصل چندان داغ نباشد و آن را چند سانتی متر دورتر از موها نگه دارید.

۷-اگر عادت دارید حوله را دور موها بپیچید، به جای آن از پارچه پنبه ای استفاده کنید.

#سلامت #لاغری #پزشکی #تناسب_اندام #مراقبت #لایف_استایل #ورزش #پزشک #زیبایی #زیبایي #سوال_پزشکی #پرسش_پاسخ #خود_مراقبتی #اندام #دکتر
‏#health #health_care #beauty #doctor
‏#gym #lifestyle #style #arzt

۱-شامپو بیش از حد می تواند روغن های سالم پوست را از بین برده و موها را خشک و آسیب پذیر کند. موهای خود را بیش از سه بار در هفته نشویید. ۲-هنگام شستن مو با شامپو، موها را به پایین سر بیاورید و تنها پوست سر و ریشه موها را شستشو دهید، بقیه موها با کف شامپو که به سمت پایین می رود تمیز می شود. ۳- آب گرم چربی های مفید مو را از بین می برد. تا آن جایی که می توانید از آب خنک تر استفاده کنید. ۴- پس از اتمام شستشو، موها را فشار دهید تا بیشتر آب آن بچکد. سپس مقداری نرم کننده مطمئن به موها اعمال کنید و بیشتر روی نوک مو تمرکز داشته باشید. بعد از 3 دقیقه آن را بشویید. ۵-موها را به آرامی خشک کنید، مالیدن مو به حوله خشک ممکن است باعث آسیب موها شود. به جای آن حوله میکروفایبر را روی موها گذاشته و به آرامی آب آن را بگیرید و بگذارید موها به طور طبیعی کاملا خشک شود. ۶-اگر در خشک کردن موها عجله دارید می توانید از سشوار با باد کم یا متوسط استفاده کنید که باد حاصل چندان داغ نباشد و آن را چند سانتی متر دورتر از موها نگه دارید. ۷-اگر عادت دارید حوله را دور موها بپیچید، به جای آن از پارچه پنبه ای استفاده کنید. #سلامت #لاغری #پزشکی #تناسب_اندام #مراقبت #لایف_استایل #ورزش #پزشک #زیبایی #زیبایي #سوال_پزشکی #پرسش_پاسخ #خود_مراقبتی #اندام #دکتر#health #health_care #beauty #doctor#gym #lifestyle #style #arzt - 2 hours ago

30 Likes
0 Comments
0
.
#موزیک #راک #گیتار #الکترونیک #پیانو🎹 #سینتی_سایزر #استایل_خیابانی #آهنگ #دابستپ #رقص #لایف_استایل #آهنگ_خارجی #آرت #هیپ_هاپ #آهنگ_جدید #آلبوم_جدید #رپ #موزیک_ویدیو #پیانو #استایل #دی_جی #موزیک_جدید #موزیک_خارجی #دیجیتال #آلبوم #بیس #پارتی #رپر #موزیک_ویدئو #موسیقی

. #موزیک #راک #گیتار #الکترونیک #پیانو #سینتی_سایزر #استایل_خیابانی #آهنگ #دابستپ #رقص #لایف_استایل #آهنگ_خارجی #آرت #هیپ_هاپ #آهنگ_جدید #آلبوم_جدید #رپ #موزیک_ویدیو #پیانو #استایل #دی_جی #موزیک_جدید #موزیک_خارجی #دیجیتال #آلبوم #بیس #پارتی #رپر #موزیک_ویدئو #موسیقی - 3 hours ago

19 Likes
0 Comments
0
سلام سلام ،دوستان نازنینم،شب همگی بخیرو خوشی🙏🙏🙏
شام ،دلمه برگ مو+سبزی یه حبه سیر+یه دونه خیار شور+یه برش کوچیک تست جو،
یه واحد میوه هم میخورم،
خدانگهدار همگی شب خوش🙌🙌🙌🙌 #چالش_سالاد_کرفس#افطار#متابولیسم#کالری#کیلوریزون#چالش_#چالش_سه_هفته_سلامتی#غذای_خانگی#غذای_خونگی#غذای_سالم#غذای_رژیمی#food_diet#رژیم#تندرستی#healthyfood#خوشمزه
#باکرفس#گیاهروز#زیبایی#food_diet6854#خوشمزه_جات#چالش_لاغری#کاهش_وزن#خواستن_توانستن#لایف_استایل#تناسب_اندام#غذای_خانگی#غذای_خونگی#غذای_سالم
#غذای_رژیمی#food_diet#رژیم#تندرستی#healthyfood
#خوشمزه#باکرفس#گیاهروز#زیبایی#food_diet6854
#خوشمزه_جات#چالش_لاغری#کاهش_وزن#خواستن_توانستن#لایف_استایل#تناسب_اندام

سلام سلام ،دوستان نازنینم،شب همگی بخیرو خوشی شام ،دلمه برگ مو+سبزی یه حبه سیر+یه دونه خیار شور+یه برش کوچیک تست جو، یه واحد میوه هم میخورم، خدانگهدار همگی شب خوش #چالش_سالاد_کرفس #افطار #متابولیسم #کالری #کیلوریزون #چالش_ #چالش_سه_هفته_سلامتی #غذای_خانگی #غذای_خونگی #غذای_سالم #غذای_رژیمی #food_diet #رژیم #تندرستی #healthyfood #خوشمزه #باکرفس #گیاهروز #زیبایی #food_diet6854 #خوشمزه_جات #چالش_لاغری #کاهش_وزن #خواستن_توانستن #لایف_استایل #تناسب_اندام #غذای_خانگی #غذای_خونگی #غذای_سالم #غذای_رژیمی #food_diet #رژیم #تندرستی #healthyfood #خوشمزه #باکرفس #گیاهروز #زیبایی #food_diet6854 #خوشمزه_جات #چالش_لاغری #کاهش_وزن #خواستن_توانستن #لایف_استایل #تناسب_اندام - 3 hours ago

260 Likes
14 Comments
0
هر بار که تصمیم میگیری تسلیم بشی
یک نفر دیگه هست که مقاومت میکنه و
موفق میشه. .
برای دیدن عکس ها و کلیپ های بیشتر فالو کنید
👇👇👇
@gentlemensprefer
@gentlemensprefer
@gentlemensprefer

#موفقیت #انگیزشی #جملات_مثبت #جملات_انرژی_بخش #انرژی_بخش #جملات_انگیزشی #انرژی_مثبت #عکس #عکاسی #جالب #خفن #زیبا #باحال #لاکچری #لایف_استایل

هر بار که تصمیم میگیری تسلیم بشی یک نفر دیگه هست که مقاومت میکنه و موفق میشه. . برای دیدن عکس ها و کلیپ های بیشتر فالو کنید @gentlemensprefer @gentlemensprefer @gentlemensprefer #موفقیت #انگیزشی #جملات_مثبت #جملات_انرژی_بخش #انرژی_بخش #جملات_انگیزشی #انرژی_مثبت #عکس #عکاسی #جالب #خفن #زیبا #باحال #لاکچری #لایف_استایل - 3 hours ago

92 Likes
0 Comments
0
کد کالا: ۰۰۳
قیمت کالا: ۷۰ تومان
سفارش کالا⬅دایرکت
تماس:۰۹۹۱۵۵۶۰۳۲۹
ارسال در رشت رایگان
#گوشواره_شارُم
#ایران #اصفهان #شیراز #رشت #تهران #آبادان #سنندج #کرمانشاه #لایف_استایل #لاکچری #اکسسوری #خراسان #مشهد #آمل #نور #چالوس

کد کالا: ۰۰۳ قیمت کالا: ۷۰ تومان سفارش کالادایرکت تماس:۰۹۹۱۵۵۶۰۳۲۹ ارسال در رشت رایگان #گوشواره_شار ُم #ایران #اصفهان #شیراز #رشت #تهران #آبادان #سنندج #کرمانشاه #لایف_استایل #لاکچری #اکسسوری #خراسان #مشهد #آمل #نور #چالوس - 3 hours ago

5 Likes
1 Comments
0
دستکش بدنسازی 
کیفیت عالی
سایز xs,s/m,L
قیمت : 
52,000تومان🤩
🔷️🔹️🔶️🔸️🔷️🔹️🔷️🔸️🔶️🔹️🔷️🔸️🔶️🔹️🔷️🔸️🔶️🔹️🔷️🔸️🔶️🔶️ پوشاک زنانه lady sport
عرضه کننده انواع پوشاک ورزشی زنانه 
با کیفیت عاالی و قیمتی مناسب
برای بانوان ایران زمین✅
@lady_sport_shop ❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ ارسال به سراسر کشور از طریق پست 
آدرس مغازه : بندر دیلم، خیابان ساحلی، بازار بزرگ دریم لند، طبقه بالا، پلاک ۹۷
تلفن فروشگاه : 07733245383
همراه :09173764602 
#اسپرت_زنانه #ورزشی_زنانه #تیشرت_زنانه #لگ_ورزشی #ست_اسپرت #ست_ورزشی 
#تاپ_ورزشی #مانتو_ورزشی 
#بندر #بندردیلم #بندردیلم_بوشهر #trx #تی_آر_ایکس  #یوگابانوان #یوگا #فیتنس_بانوان #فیتنس #ورزش_بانوان #کاور #نیم_تنه #زومبا #لاغری #عشق_باشگاه #باشگاه #لایف_استایل_رژیم #لایف_استایل

دستکش بدنسازی کیفیت عالی سایز xs,s/m,L قیمت : 52,000تومان🤩 ️ پوشاک زنانه lady sport عرضه کننده انواع پوشاک ورزشی زنانه با کیفیت عاالی و قیمتی مناسب برای بانوان ایران زمین @lady_sport_shop ارسال به سراسر کشور از طریق پست آدرس مغازه : بندر دیلم، خیابان ساحلی، بازار بزرگ دریم لند، طبقه بالا، پلاک ۹۷ تلفن فروشگاه : 07733245383 همراه :09173764602 #اسپرت_زنانه #ورزشی_زنانه #تیشرت_زنانه #لگ_ورزشی #ست_اسپرت #ست_ورزشی #تاپ_ورزشی #مانتو_ورزشی #بندر #بندردیلم #بندردیلم_بوشهر #trx #تی_آر_ایکس   #یوگابانوان #یوگا #فیتنس_بانوان #فیتنس #ورزش_بانوان #کاور #نیم_تنه #زومبا #لاغری #عشق_باشگاه #باشگاه #لایف_استایل_رژیم #لایف_استایل - 3 hours ago

122 Likes
1 Comments
0
کد کالا: ۰۰۲
قیمت کالا: ۴۵ تومان
سفارش کالا⬅دایرکت
تماس:۰۹۹۱۵۵۶۰۳۲۹
ارسال در رشت رایگان
#گوشواره_شارُم
#ایران #اصفهان #شیراز #رشت #تهران #آبادان #سنندج #کرمانشاه #لایف_استایل #لاکچری #اکسسوری #خراسان #مشهد #آمل #نور #چالوس

کد کالا: ۰۰۲ قیمت کالا: ۴۵ تومان سفارش کالادایرکت تماس:۰۹۹۱۵۵۶۰۳۲۹ ارسال در رشت رایگان #گوشواره_شار ُم #ایران #اصفهان #شیراز #رشت #تهران #آبادان #سنندج #کرمانشاه #لایف_استایل #لاکچری #اکسسوری #خراسان #مشهد #آمل #نور #چالوس - 3 hours ago

4 Likes
1 Comments
0
کد کالا: ۰۰۱
قیمت کالا: ۸۵ تومان
سفارش کالا⬅دایرکت
تماس:۰۹۹۱۵۵۶۰۳۲۹
ارسال در رشت رایگان
#دستبند_شارُم
#ایران #اصفهان #شیراز #رشت #تهران #آبادان #سنندج #کرمانشاه #لایف_استایل #لاکچری #اکسسوری #خراسان #مشهد #آمل #نور #چالوس

کد کالا: ۰۰۱ قیمت کالا: ۸۵ تومان سفارش کالادایرکت تماس:۰۹۹۱۵۵۶۰۳۲۹ ارسال در رشت رایگان #دستبند_شار ُم #ایران #اصفهان #شیراز #رشت #تهران #آبادان #سنندج #کرمانشاه #لایف_استایل #لاکچری #اکسسوری #خراسان #مشهد #آمل #نور #چالوس - 3 hours ago

6 Likes
3 Comments
0
#luxury #luxurylife #fashion #goodlife #everythinginlife #woman #man #best #life #blogger #fashionblogger #clothing #womenclothing #menclothing #watch #cars #style #lifestyle #girls #boys #لاکچری #فشن #لوکس #زندگی_خوب #زندگی_لاکچری #بلاگر #فشن_بلاگر #استایل #لایف_استایل

#luxury #luxurylife #fashion #goodlife #everythinginlife #woman #man #best #life #blogger #fashionblogger #clothing #womenclothing #menclothing #watch #cars #style #lifestyle #girls #boys #لاکچری #فشن #لوکس #زندگی_خوب #زندگی_لاکچری #بلاگر #فشن_بلاگر #استایل #لایف_استایل - 3 hours ago

11 Likes
1 Comments
0
نمونه نصب كيت برقي بر روي دوچرخه معمولي شما.. #حمل_نقل_شهری #ورزش #لایف_استایل #تن_درستی #ebikeconversion #تهران #کیت_تبدیل_دوچرخه_ساده_به_برقی #دوچرخه #دوچرخه_ساده #سلامتی

نمونه نصب كيت برقي بر روي دوچرخه معمولي شما.. #حمل_نقل_شهری #ورزش #لایف_استایل #تن_درستی #ebikeconversion #تهران #کیت_تبدیل_دوچرخه_ساده_به_برقی #دوچرخه #دوچرخه_ساده #سلامتی - 3 hours ago

38 Likes
1 Comments
0
.
وقتی به کوچیکیام فکر می‌کنم یادم میاد می‌گفتم حتما باید درس بخونم، برای خودم در آینده کسی بشم و آینده خودم رو بسازم، بزرگتر که شدم و فهمیدم هدفم مهندسی شیمی هست و تصورم از خودم بودن تو سایت و پالایشگاه و داشتن کلاه ایمنی بود😇
.
ولی الان دیدم فرق کرده، این‌طوره که هر کسی رو که از کارش لذت میبره میگم ایول بهش که آینده‌اش رو ساخته، این آدم می‌تونه یه معلم، یه دکتر، یه مهندس، یه نقاش، یه ورزشکار و ... باشه. یعنی این آدم این‌قدر قوی بوده که تونسته علایقش رو به مرحله‌ای برسونه که موفقیت نصیبش شده و این باعث شده از خودش راضی باشه💪
.
منم هر روز (یا بهتره بگم تایم زیادی در روز رو) به اهدافم فکر می‌کنم، حتی فکر کردن به این چیزا انگار من رو به آینده‌ام نزدیک‌تر می‌کنه، فارغ از این‌که چیزایی که تو سرمه عملی بشه یا نه، مهم اینه با خودم و سبکی که برای پیش‌برد زندگیم انتخاب کردم حال میکنم🙃
.
می دونین چیه؟ اگر توی زندگی تونستین انرژی مثبتی رو به بقیه منتقل کنین لطفا دریغ نکنین(تو هر زمینه‌ای)😉
من مطمئنم یه جایی یه لحظه‌ای جواب این حال خوبی که دادین رو می‌گیرین⁦☺️⁩ پس همیشه به رویاهای تو سرتون فکر کنین، این باعث می‌شه اجازه ندین یا تقریبا یه ورود ممنوعی برای افکار منفی تو سرتون باشه🤗
.
#زندگی #سفر #موفقیت #آرزوهاتو_دنبال_کن #هدف #انرژی_مثبت #مهندسی #آینده #لایف_استایل #ایران

. وقتی به کوچیکیام فکر می‌کنم یادم میاد می‌گفتم حتما باید درس بخونم، برای خودم در آینده کسی بشم و آینده خودم رو بسازم، بزرگتر که شدم و فهمیدم هدفم مهندسی شیمی هست و تصورم از خودم بودن تو سایت و پالایشگاه و داشتن کلاه ایمنی بود😇 . ولی الان دیدم فرق کرده، این‌طوره که هر کسی رو که از کارش لذت میبره میگم ایول بهش که آینده‌اش رو ساخته، این آدم می‌تونه یه معلم، یه دکتر، یه مهندس، یه نقاش، یه ورزشکار و ... باشه. یعنی این آدم این‌قدر قوی بوده که تونسته علایقش رو به مرحله‌ای برسونه که موفقیت نصیبش شده و این باعث شده از خودش راضی باشه . منم هر روز (یا بهتره بگم تایم زیادی در روز رو) به اهدافم فکر می‌کنم، حتی فکر کردن به این چیزا انگار من رو به آینده‌ام نزدیک‌تر می‌کنه، فارغ از این‌که چیزایی که تو سرمه عملی بشه یا نه، مهم اینه با خودم و سبکی که برای پیش‌برد زندگیم انتخاب کردم حال میکنم🙃 . می دونین چیه؟ اگر توی زندگی تونستین انرژی مثبتی رو به بقیه منتقل کنین لطفا دریغ نکنین(تو هر زمینه‌ای) من مطمئنم یه جایی یه لحظه‌ای جواب این حال خوبی که دادین رو می‌گیرین⁦️⁩ پس همیشه به رویاهای تو سرتون فکر کنین، این باعث می‌شه اجازه ندین یا تقریبا یه ورود ممنوعی برای افکار منفی تو سرتون باشه🤗 . #زندگی #سفر #موفقیت #آرزوهاتو_دنبال_کن #هدف #انرژی_مثبت #مهندسی #آینده #لایف_استایل #ایران - 3 hours ago

1,917 Likes
39 Comments
0
خدایا شکرت گویم بخاطر نعمتهای بیکرانت 
میانوعده عصر میوه سیب وآلو
این وعده ی شامم هستش شیر ویک قاشق بلغور جو دوسر ودارچین اگر خیلی ضعف کنم یه کف دست نان هم میخورم پرونده ی امروز با ۱۲۰۰ کالری بسته میشه#کیلوریزون #کالری_شماری #کالری_شماری_چالش_رژیم_لاغری_کاهش_وزن_نوروز_تثبیت_وزن_تعطیلی_دیسیپلین_انگیزه_اراده_خوشمزه_سالم_رژیمی #لایف_استایل #لاغر_میکنم_برای_همیشه

خدایا شکرت گویم بخاطر نعمتهای بیکرانت میانوعده عصر میوه سیب وآلو این وعده ی شامم هستش شیر ویک قاشق بلغور جو دوسر ودارچین اگر خیلی ضعف کنم یه کف دست نان هم میخورم پرونده ی امروز با ۱۲۰۰ کالری بسته میشه#کیلوریزون #کالری_شماری #کالری_شماری_چالش_رژیم_لاغری_کاهش_وزن_نوروز_تثبیت_وزن_تعطیلی_دیسیپلین_انگیزه_اراده_خوشمزه_سالم_رژیمی #لایف_استایل #لاغر_میکنم_برای_همیشه - 3 hours ago

51 Likes
0 Comments
0
ما پنج تا بلاگر بودیم از پنج نقطه جهان. چهار زن و یک‌ مرد.
روزی که پیشنهاد این سفر رو بهم دادن بدون لحظه‌ای تردید پذیرفتمش. فقط به این خاطر که این فرصت شگفت‌انگیزی بود که ما پنج نفر از هم یاد بگیریم.
و من خیلی یاد گرفتم.
ده‌ها چیز خوب که بعدا می‌گم.
و یک چیز بد که امروز تعریفش می‌کنم.
چیزی که منو ترسوند از اینکه روزی بهش دچار بشم و اگر تمام دستاورد این سفر فقط همین ترس بوده باشه من خیلی بابتش خوشحالم.

این دوازده روز هر جا که قرار بود بریم اول از همه از نظر زیبایی بصری سنجیده می‌شد. اگر نمی‌شد ازش عکس خوبی درآورد به راحتی از برنامه حذف می‌شد.
و اگر می‌شد ازش عکس خوبی درآورد از شب قبل بررسی می‌شد که رنگاش با کدوم لباس‌ها جوره و چه ژستی توی عکس می‌تونه زیباش کنه.
ترس از کم لایک خوردن، ترس از زیبا نبودن، ترس از جذاب و شاداب و بهترین به نظر نیومدن... اینها زیباترین لحظات سفر رو به کام اونها تلخ می‌کرد.
و اون‌ تلخی وقتی از بین می‌رفت که بالاخره با تمام تلاش‌ها عکس زیبایی انداخته می‌شد.
این ترس در مورد یوریپ که مرد بود مصداقی نداشت. در مورد لایزا در اوج خودش بود و در مورد آماندین و گلوریا کمرنگ‌تر بود.

ابزار بودن زن برای دادن لذت بصری به عالم و آدم نه فقط مشکل بزرگ جامعه ما بلکه یه مساله جهانیه.
نمی‌دونم چی باعث شده ما زن‌ها فکر کنیم به دنیا زیبایی بدهکاریم.
من نگار علیزاده قبل از بلاگر بودن یه آدمم.
توی گرمای چهل درجه و اون آفتاب سوزان تخت جمشید حتما جوشهای صورتم برجسته و پر رنگ‌تر میشه.
من حاضر نیستم صبح دو ساعت زودتر بیدار بشم، خواب شبم رو ناقص کنم و آرایشی کنم که با رنگ تخت جمشید و لباسم هارمونی داشته باشه، جوشهام رو بپوشونه و لایک‌های بیشتری بگیره.
من مجبورم چمدون و کوله سفرم رو خودم حمل کنم برای همین نمی‌تونم انبوهی لباس با رنگهای متنوع با خودم ببرم تا عکس‌های زیباتری بگیرم.
البته از خوش لباسی خیلی لذت می‌برم و سعی می‌کنم همون معدود لباس‌هام هم زیبا باشن.
اما این کار رو از سر اجبار و بدهی بدیهی زنانه‌ام به این جهان انجام نمی‌دم. وقتی انجامش می‌دم که از ته دل بخوامش.
این دوازده روز سفر فرصتی بود که خودِ بلاگرم رو در آیینه اون چند نفر ببینم. حالا می‌دونم بزرگترین خطری که من و سفرهام رو تهدید می‌کنه چیه. باید بیشتر مراقب انتظاراتم از خودم باشم.

این عکس هم نگار جوشی و لکی و خسته و بی جون در تخت جمشیده.
این بهترین من نیست. این لایک بگیرترین من نیست. اما این‌ بخش مهمی از خودِ هر روزه منه. 📷@ali_oladi

ما پنج تا بلاگر بودیم از پنج نقطه جهان. چهار زن و یک‌ مرد. روزی که پیشنهاد این سفر رو بهم دادن بدون لحظه‌ای تردید پذیرفتمش. فقط به این خاطر که این فرصت شگفت‌انگیزی بود که ما پنج نفر از هم یاد بگیریم. و من خیلی یاد گرفتم. ده‌ها چیز خوب که بعدا می‌گم. و یک چیز بد که امروز تعریفش می‌کنم. چیزی که منو ترسوند از اینکه روزی بهش دچار بشم و اگر تمام دستاورد این سفر فقط همین ترس بوده باشه من خیلی بابتش خوشحالم. این دوازده روز هر جا که قرار بود بریم اول از همه از نظر زیبایی بصری سنجیده می‌شد. اگر نمی‌شد ازش عکس خوبی درآورد به راحتی از برنامه حذف می‌شد. و اگر می‌شد ازش عکس خوبی درآورد از شب قبل بررسی می‌شد که رنگاش با کدوم لباس‌ها جوره و چه ژستی توی عکس می‌تونه زیباش کنه. ترس از کم لایک خوردن، ترس از زیبا نبودن، ترس از جذاب و شاداب و بهترین به نظر نیومدن... اینها زیباترین لحظات سفر رو به کام اونها تلخ می‌کرد. و اون‌ تلخی وقتی از بین می‌رفت که بالاخره با تمام تلاش‌ها عکس زیبایی انداخته می‌شد. این ترس در مورد یوریپ که مرد بود مصداقی نداشت. در مورد لایزا در اوج خودش بود و در مورد آماندین و گلوریا کمرنگ‌تر بود. ابزار بودن زن برای دادن لذت بصری به عالم و آدم نه فقط مشکل بزرگ جامعه ما بلکه یه مساله جهانیه. نمی‌دونم چی باعث شده ما زن‌ها فکر کنیم به دنیا زیبایی بدهکاریم. من نگار علیزاده قبل از بلاگر بودن یه آدمم. توی گرمای چهل درجه و اون آفتاب سوزان تخت جمشید حتما جوشهای صورتم برجسته و پر رنگ‌تر میشه. من حاضر نیستم صبح دو ساعت زودتر بیدار بشم، خواب شبم رو ناقص کنم و آرایشی کنم که با رنگ تخت جمشید و لباسم هارمونی داشته باشه، جوشهام رو بپوشونه و لایک‌های بیشتری بگیره. من مجبورم چمدون و کوله سفرم رو خودم حمل کنم برای همین نمی‌تونم انبوهی لباس با رنگهای متنوع با خودم ببرم تا عکس‌های زیباتری بگیرم. البته از خوش لباسی خیلی لذت می‌برم و سعی می‌کنم همون معدود لباس‌هام هم زیبا باشن. اما این کار رو از سر اجبار و بدهی بدیهی زنانه‌ام به این جهان انجام نمی‌دم. وقتی انجامش می‌دم که از ته دل بخوامش. این دوازده روز سفر فرصتی بود که خودِ بلاگرم رو در آیینه اون چند نفر ببینم. حالا می‌دونم بزرگترین خطری که من و سفرهام رو تهدید می‌کنه چیه. باید بیشتر مراقب انتظاراتم از خودم باشم. این عکس هم نگار جوشی و لکی و خسته و بی جون در تخت جمشیده. این بهترین من نیست. این لایک بگیرترین من نیست. اما این‌ بخش مهمی از خودِ هر روزه منه. @ali_oladi - 3 hours ago

3,761 Likes
191 Comments
0
من تو عمرم منظره به این زیبایی ندیده بودم وقتی بعد از کلی پیاده روی رسیدیم بالای کوه و این صحنه رو دیدیم هممون شوکه شده بودیم هر کی یه جمله ی زیبا در وصف این منظره میگفت و بقیه تایید میکردن، من خیره به ابرا وایسادم به تماشا کردن همش حس میکردم نقاشی ، واقعی نیست ..... .
.
.
.

#فیلبند_سرزمین_ابرها #یوگا #آموزش_رقص #رقص_مدرن #رقص_طبیعت #رقص_در_باد #پرسه_در_مه #لایف_استایل #ابر #رقص_در_باد #رقص_عروس_داماد

من تو عمرم منظره به این زیبایی ندیده بودم وقتی بعد از کلی پیاده روی رسیدیم بالای کوه و این صحنه رو دیدیم هممون شوکه شده بودیم هر کی یه جمله ی زیبا در وصف این منظره میگفت و بقیه تایید میکردن، من خیره به ابرا وایسادم به تماشا کردن همش حس میکردم نقاشی ، واقعی نیست ..... . . . . #فیلبند_سرزمین_ابرها #یوگا #آموزش_رقص #رقص_مدرن #رقص_طبیعت #رقص_در_باد #پرسه_در_مه #لایف_استایل #ابر #رقص_در_باد #رقص_عروس_داماد - 4 hours ago

148 Likes
8 Comments
0
#بدنسازی_پایین_تنه .
حرکت ترکیبی عالی برای سطح تمرین متوسط تا پیشرفته
. 
لانگز راه رفتنی با دمبل 
Dumbbell Walking Lunges 
ترکیب با 
لیفت رومانیایی دمبل تک پا 
Single Leg Romanian Deadlift .
.
اجرای حرکت برای مبتدی ها ممکن ه خیلی سخت باشه چون لانگز راه رفتنی به تنهایی خودش به هماهنگی عصبی عضلانی بالا و قدرت بدنی و تعادل  نیاز داره و لیفت رومانیایی به صورت تک پا هم تعادل خیلی زیادی میخواد و تو ویدئو می بینین خانم میشل لوین هم گاهی تعادلش رو از دست میده. .
.
مبتدی ها  باید هر کدام از حرکات رو به تنهایی تمرین کنن تا با تکرار و بالا بردن فاکتور های آمادگی جسمانی از عهده این تمرینات  برآیند. .
..
سلامت و فیت باشید. 
#صبا_عالی_نژاد 
093 93 93 62 69 
#ساری_قارن7 #آکادمی-بدنسازی-حرفه-ای
.
#مربی#فیتنس#بدنسازی#کاهش_وزن  #باشگاه_بدنسازی#لاغری#چربی_سوزی #ایروبیک#استپ#بادی_استپ#موسیقی  #سی_ایکس#بادی_فرم#رقص_ایرانی
#آکادمی_پرورش_اندام#حرفه_ای#زیبایی
#لایف_استایل#پرانرژی#شاد
#fitness#aerobic#step#cx#beauty
#life_style

#بدنسازی_پایین_تنه . حرکت ترکیبی عالی برای سطح تمرین متوسط تا پیشرفته . لانگز راه رفتنی با دمبل Dumbbell Walking Lunges ترکیب با لیفت رومانیایی دمبل تک پا Single Leg Romanian Deadlift . . اجرای حرکت برای مبتدی ها ممکن ه خیلی سخت باشه چون لانگز راه رفتنی به تنهایی خودش به هماهنگی عصبی عضلانی بالا و قدرت بدنی و تعادل  نیاز داره و لیفت رومانیایی به صورت تک پا هم تعادل خیلی زیادی میخواد و تو ویدئو می بینین خانم میشل لوین هم گاهی تعادلش رو از دست میده. . . مبتدی ها  باید هر کدام از حرکات رو به تنهایی تمرین کنن تا با تکرار و بالا بردن فاکتور های آمادگی جسمانی از عهده این تمرینات  برآیند. . .. سلامت و فیت باشید. #صبا_عالی_نژاد 093 93 93 62 69 #ساری_قارن7 #آکادمی -بدنسازی-حرفه-ای . #مربی #فیتنس #بدنسازی #کاهش_وزن   #باشگاه_بدنسازی #لاغری #چربی_سوزی #ایروبیک #استپ #بادی_استپ #موسیقی   #سی_ایکس #بادی_فرم #رقص_ایرانی #آکادمی_پرورش_اندام #حرفه_ای #زیبایی #لایف_استایل #پرانرژی #شاد #fitness #aerobic #step #cx #beauty #life_style - 4 hours ago

72 Likes
5 Comments
0
👉شارژ مجدد نیمتنه و شلوار رنگ نارنجی ب درخواست شما تعداد بسیار محدود👈
.
.
سایز:36 تا 48 .
کمر پهن گندار مناسب پوشش شکم و پهلو
.
.
قیمت قبل😍🙈:فقط ۶۵ تومان🥰
. .
#لگ#ست#اسپرت#ست_ورزشی#خارجی#وارداتی#مربی#مربی_فیتنس#مربی_بدنسازی#بندرعباس#تهران#بادی_پامپ#کراسفیت#لاغری#ورزشی_زنانه#ورزش#ورزش_بانوان#والیبال#والیبال_بانوان#بسکتبال#بوکس#زیبا#اینستاگرام#بام#ترک#لایف_استایل#رژیم_لاغری#سایزبزرگ_زنانه#سایزبزرگ_زنانه_ترک

شارژ مجدد نیمتنه و شلوار رنگ نارنجی ب درخواست شما تعداد بسیار محدود . . سایز:36 تا 48 . کمر پهن گندار مناسب پوشش شکم و پهلو . . قیمت قبل:فقط ۶۵ تومان🥰 . . #لگ #ست #اسپرت #ست_ورزشی #خارجی #وارداتی #مربی #مربی_فیتنس #مربی_بدنسازی #بندرعباس #تهران #بادی_پامپ #کراسفیت #لاغری #ورزشی_زنانه #ورزش #ورزش_بانوان #والیبال #والیبال_بانوان #بسکتبال #بوکس #زیبا #اینستاگرام #بام #ترک #لایف_استایل #رژیم_لاغری #سایزبزرگ_زنانه #سایزبزرگ_زنانه_ترک - 4 hours ago

33 Likes
0 Comments
0
من دارم سعی میکنم که وعده ی شامم رو قبل ساعت ۹ بخورم، هرچند باید ساعت ۸ آخرین وعده رو خورد ولی من فعلا خودم برسونم به ساعت ۹ واقعا جای تقدیر و تشکر داره، باید به خودم‌جایزه بدم😁😁😁
برای شام:
۲ قاشق پلو + ۱ قاشق قورمه سبزی( از سرکار اومدم خوردم، دیگه مامانم تعارف کرد منم زشت بود دستش رد کنم، احترام پدر و مادر واجبه اصلا، میدونید که😅😅)
یه لیوان شیر+ ۲۰ گرم نان سوخاری
پلو هر قاشق:۴۰ کالری
قورمه سبزی هر قاشق: ۴۵
یه لیوان شیر کم چرب: ۱۱۰
نان سوخاری ۱۰ گرم: ۳۵
مجموع کالری امروز: ۱۱۰۰ کالری
تا آخرشب نیم‌ساعت حلقه میزنم
.
.

#من_میتوانم#تو_میتوانی#آهسته_و_پیوسته#رژیم#رژیم_لاغری #رژیم_کاهش_وزن #کاهش_وزن #کاهش_سایز #کاهش_وزن_به_روش_تغییر_سبک_زندگی#تناسب_اندام#آهسته_تا_همیشه#کم_خوری#ورزشکار_باشید#لایف_استایل#چالش_لاغری#سلامتی# #سالمخوری#ورزش_لاغری#چالش_کمر_باریک_با_هولاهوپ #سالمخوری_کم_خوری_ورزش_تناسب_اندام#اراده_کن

من دارم سعی میکنم که وعده ی شامم رو قبل ساعت ۹ بخورم، هرچند باید ساعت ۸ آخرین وعده رو خورد ولی من فعلا خودم برسونم به ساعت ۹ واقعا جای تقدیر و تشکر داره، باید به خودم‌جایزه بدم برای شام: ۲ قاشق پلو + ۱ قاشق قورمه سبزی( از سرکار اومدم خوردم، دیگه مامانم تعارف کرد منم زشت بود دستش رد کنم، احترام پدر و مادر واجبه اصلا، میدونید که) یه لیوان شیر+ ۲۰ گرم نان سوخاری پلو هر قاشق:۴۰ کالری قورمه سبزی هر قاشق: ۴۵ یه لیوان شیر کم چرب: ۱۱۰ نان سوخاری ۱۰ گرم: ۳۵ مجموع کالری امروز: ۱۱۰۰ کالری تا آخرشب نیم‌ساعت حلقه میزنم . . #من_میتوانم #تو_میتوانی #آهسته_و_پیوسته #رژیم #رژیم_لاغری #رژیم_کاهش_وزن #کاهش_وزن #کاهش_سایز #کاهش_وزن_به_روش_تغییر_سبک_زندگی #تناسب_اندام #آهسته_تا_همیشه #کم_خوری #ورزشکار_باشید #لایف_استایل #چالش_لاغری #سلامتی # #سالمخوری #ورزش_لاغری #چالش_کمر_باریک_با_هولاهوپ #سالمخوری_کم_خوری_ورزش_تناسب_اندام #اراده_کن - 4 hours ago

15 Likes
4 Comments
0
لگ های ساده مشکی پیج .
.
.
قیمت از راست ب چپ ب ترتیب
.
.
⬆️نایکی ۵۵ تومان 👈تولید داخلی جنس پنبه😍
. .
.
⬆️آدیداس ۵۷ تومان👈تولید داخلی جنس پنبه😍
.
.
⬆️نایکی ۵۹ تومان جنس جیماس(غواصی) وارداتی ساخت تایلند😍😍
.
.

#لگ#ست#اسپرت#ست_ورزشی#خارجی#وارداتی#مربی#مربی_فیتنس#مربی_بدنسازی#بندرعباس#تهران#بادی_پامپ#کراسفیت#لاغری#ورزشی_زنانه#ورزش#ورزش_بانوان#والیبال#والیبال_بانوان#بسکتبال#بوکس#زیبا#اینستاگرام#بام#ترک#لایف_استایل#رژیم_لاغری#سایزبزرگ_زنانه#سایزبزرگ_زنانه_ترک

لگ های ساده مشکی پیج . . . قیمت از راست ب چپ ب ترتیب . . ️نایکی ۵۵ تومان تولید داخلی جنس پنبه . . . ️آدیداس ۵۷ تومانتولید داخلی جنس پنبه . . ️نایکی ۵۹ تومان جنس جیماس(غواصی) وارداتی ساخت تایلند . . #لگ #ست #اسپرت #ست_ورزشی #خارجی #وارداتی #مربی #مربی_فیتنس #مربی_بدنسازی #بندرعباس #تهران #بادی_پامپ #کراسفیت #لاغری #ورزشی_زنانه #ورزش #ورزش_بانوان #والیبال #والیبال_بانوان #بسکتبال #بوکس #زیبا #اینستاگرام #بام #ترک #لایف_استایل #رژیم_لاغری #سایزبزرگ_زنانه #سایزبزرگ_زنانه_ترک - 4 hours ago

39 Likes
2 Comments
0
• Karl Lagerfeld •
I love classic beauty. It’s an idea of beauty with no standard.
.
مزون شادی ،ارائه بهترین و لوکس ترین های ترک و اروپا که شامل پیراهن مجلسی ،شال،کیف و مانتوهای جذاب از سایز ۳۶ الی ۵۲ 
@shadimezonofficial 
@shadimezonofficial ———————————————-
#dailystylebyfahimeh#life#lifestyle#mommy
#فهیمه_شربت_ملکی #لایف#لایف_استایل#مادر#روزمرگی_های_من

• Karl Lagerfeld • I love classic beauty. It’s an idea of beauty with no standard. . مزون شادی ،ارائه بهترین و لوکس ترین های ترک و اروپا که شامل پیراهن مجلسی ،شال،کیف و مانتوهای جذاب از سایز ۳۶ الی ۵۲ @shadimezonofficial @shadimezonofficial ———————————————- #dailystylebyfahimeh #life #lifestyle #mommy #فهیمه_شربت_ملکی #لایف #لایف_استایل #مادر #روزمرگی_های_من - 4 hours ago

1,093 Likes
37 Comments
0
#عکس_های_آهو
" چه مبارک است این غم
که تو در دلم نهادی!
به غمت که هرگز این غم
ندهم به هیچ شادی... "
#هوشنگ_ابتهاج
چقدر این عکسو دوست دارم♥️
بهت گفتم میتونی به عشق فکر کنی؟ یه لبخند شیرین نشست گوشه‌ی لبت و با ذوق گفتی: آره! و نمیدونم به کدوم نقطه خیره شدی... همون لحظه این حستو ثبت کردم!
@tinia_mhn
.
تا حالا عاشق شدی؟! 😍😁 زیر این پست برام بنویس (اگه دوست داری!)
💁‍♀️💕
.
خرداد۹۸
🍃🍂🍃
#تینا #عکس #رقص #سالسا #درخت#پرتره #عکاسی #احساس #دوست #عشق #لایف_استایل
#photography #photo #flower #life_style #portrait #dancer #dance_me

#عکس_های_آهو " چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی! به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی... " #هوشنگ_ابتهاج چقدر این عکسو دوست دارم️ بهت گفتم میتونی به عشق فکر کنی؟ یه لبخند شیرین نشست گوشه‌ی لبت و با ذوق گفتی: آره! و نمیدونم به کدوم نقطه خیره شدی... همون لحظه این حستو ثبت کردم! @tinia_mhn . تا حالا عاشق شدی؟! زیر این پست برام بنویس (اگه دوست داری!) ‍♀️ . خرداد۹۸ #تینا #عکس #رقص #سالسا #درخت #پرتره #عکاسی #احساس #دوست #عشق #لایف_استایل #photography #photo #flower #life_style #portrait #dancer #dance_me - 4 hours ago

174 Likes
6 Comments
0
😍😍😍
پنج راه زندگی سالم 💖👌
کسیو که دوست داری بدونه تگ کن 👇
@iran_salamat 
______________________________________
#زندگی #زندگی_شاد #زندگی_موفق #زندگی_سالم #مسافرت #سفر #رژیم #غذای_سالم #لاغری #لایف_استایل #سلامتی #سلامت #زیبایی_طبیعی

پنج راه زندگی سالم کسیو که دوست داری بدونه تگ کن @iran_salamat ______________________________________ #زندگی #زندگی_شاد #زندگی_موفق #زندگی_سالم #مسافرت #سفر #رژیم #غذای_سالم #لاغری #لایف_استایل #سلامتی #سلامت #زیبایی_طبیعی - 4 hours ago

30 Likes
0 Comments
0
🔹️🔹️🔹️🔷️🔷️نیم تنه خفاشی کبریتی🔷️🔷️🔹️🔹️🔹️
کیفیت عالی🔸️
جنس نخ کبریتی🔸️
فری سایز🔸️
رنگبندی سه رنگ (ورق بزنید)🔸️
قیمت: 43,000 تومان🤩
🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔶️ پوشاک زنانه lady sport
عرضه کننده انواع پوشاک ورزشی زنانه 
با کیفیت عاالی و قیمتی مناسب
برای بانوان ایران زمین✅
@lady_sport_shop ❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ ارسال به سراسر کشور از طریق پست 
آدرس مغازه : بندر دیلم، خیابان ساحلی، بازار بزرگ دریم لند، طبقه بالا، پلاک ۹۷
تلفن فروشگاه : 07733245383
همراه :09173764602 
#اسپرت_زنانه #ورزشی_زنانه #تیشرت_زنانه #لگ_ورزشی #ست_اسپرت #ست_ورزشی 
#تاپ_ورزشی #مانتو_ورزشی 
#بندر #بندردیلم #بندردیلم_بوشهر #trx #تی_آر_ایکس  #یوگابانوان #یوگا #فیتنس_بانوان #فیتنس #ورزش_بانوان #کاور #نیم_تنه #زومبا #لاغری #عشق_باشگاه #باشگاه #لایف_استایل_رژیم #لایف_استایل

️نیم تنه خفاشی کبریتی️ کیفیت عالی️ جنس نخ کبریتی️ فری سایز️ رنگبندی سه رنگ (ورق بزنید)️ قیمت: 43,000 تومان🤩 ️ پوشاک زنانه lady sport عرضه کننده انواع پوشاک ورزشی زنانه با کیفیت عاالی و قیمتی مناسب برای بانوان ایران زمین @lady_sport_shop ارسال به سراسر کشور از طریق پست آدرس مغازه : بندر دیلم، خیابان ساحلی، بازار بزرگ دریم لند، طبقه بالا، پلاک ۹۷ تلفن فروشگاه : 07733245383 همراه :09173764602 #اسپرت_زنانه #ورزشی_زنانه #تیشرت_زنانه #لگ_ورزشی #ست_اسپرت #ست_ورزشی #تاپ_ورزشی #مانتو_ورزشی #بندر #بندردیلم #بندردیلم_بوشهر #trx #تی_آر_ایکس   #یوگابانوان #یوگا #فیتنس_بانوان #فیتنس #ورزش_بانوان #کاور #نیم_تنه #زومبا #لاغری #عشق_باشگاه #باشگاه #لایف_استایل_رژیم #لایف_استایل - 4 hours ago

123 Likes
1 Comments
0
.
شير و محصولات لبني جزء مواد غذايي هستند كه همه روزه مصرف مي شوند. حدود ۷۰% چربي اين محصولات را اسيدهاي چرب اشـباع تـشكيل ميدهد كه اين اسيدهاي چرب اشباع ميتوانند موجب افزايش كلسترول كل و LDL شده و خطر بيماريهاي قلبي- عروقي را افـزايش دهـد. از اينـرو، اصلاح تركيب چربي محصولات لبني همچون ماست ضروري به نظر ميرسد. گردو حاوي مقدار بالاي اسيدهاي چرب ضروري، آنتي اكسيدانها و ساير تركيبات سودمند است. از اينرو، در اين مطالعه پودر مغز گردو به ماست اضافه شد و خصوصيات بافتي حسي و اسيدهاي چرب و ماده خشك در طول نگهداري، هر هفته به مدت 28 روز ارزيابي شد. طبق نتايج بدست آمده غني سازي
نمونه هاي ماست با پودر گردو تغییر چشم گیری در ميزان خصوصیات بافتی و اسيدهاي چـرب ماست داشت. با اضافه نمودن پودر مغز گردو ميزان اسيدهاي چرب اشباع كاهش و ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع افزايش يافت . نتايج اين مطالعه نشان داد كه افزودن پودر گـردو عـلاوه بـر اصـلاح تركيب چربي ماست و غني سازي آن از نظر اسيدهاي چرب ضروري در بهبود بافت آن نيز موثر است.

منبع:نشریه پژوهش های علوم غذایی ایران جلد ۹ شماره ۴

#سلامت #لاغری #پزشکی #تناسب_اندام #مراقبت #لایف_استایل #ورزش #پزشک #زیبایی #زیبایي #سوال_پزشکی #پرسش_پاسخ #خود_مراقبتی #اندام #دکتر
‏#health #health_care #beauty #doctor
‏#gym #lifestyle #style #arzt

. شير و محصولات لبني جزء مواد غذايي هستند كه همه روزه مصرف مي شوند. حدود ۷۰% چربي اين محصولات را اسيدهاي چرب اشـباع تـشكيل ميدهد كه اين اسيدهاي چرب اشباع ميتوانند موجب افزايش كلسترول كل و LDL شده و خطر بيماريهاي قلبي- عروقي را افـزايش دهـد. از اينـرو، اصلاح تركيب چربي محصولات لبني همچون ماست ضروري به نظر ميرسد. گردو حاوي مقدار بالاي اسيدهاي چرب ضروري، آنتي اكسيدانها و ساير تركيبات سودمند است. از اينرو، در اين مطالعه پودر مغز گردو به ماست اضافه شد و خصوصيات بافتي حسي و اسيدهاي چرب و ماده خشك در طول نگهداري، هر هفته به مدت 28 روز ارزيابي شد. طبق نتايج بدست آمده غني سازي نمونه هاي ماست با پودر گردو تغییر چشم گیری در ميزان خصوصیات بافتی و اسيدهاي چـرب ماست داشت. با اضافه نمودن پودر مغز گردو ميزان اسيدهاي چرب اشباع كاهش و ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع افزايش يافت . نتايج اين مطالعه نشان داد كه افزودن پودر گـردو عـلاوه بـر اصـلاح تركيب چربي ماست و غني سازي آن از نظر اسيدهاي چرب ضروري در بهبود بافت آن نيز موثر است. منبع:نشریه پژوهش های علوم غذایی ایران جلد ۹ شماره ۴ #سلامت #لاغری #پزشکی #تناسب_اندام #مراقبت #لایف_استایل #ورزش #پزشک #زیبایی #زیبایي #سوال_پزشکی #پرسش_پاسخ #خود_مراقبتی #اندام #دکتر#health #health_care #beauty #doctor#gym #lifestyle #style #arzt - 4 hours ago

37 Likes
0 Comments
0
علائمی که در صفحه ماشین لباسشویی مشاهده می‌کنید مثل دفترچه اطلاعاتی هستند که دارای معانی خاصین و لازمه در مورد آن بدونید. برای استفاده صحیح از ماشین لباسشویی باید از کاربرد‌های آن اطلاعات کافی داشته باشید تا بهترین استفاده را از آن ببرید، در غیر این صورت منجر به اشتباه استفاده کردن از این وسیله می‌شود که حتی ممکن است خراب شود.
در این عکس برای کاربرد راحت‌تر و آشنایی بیشتر، معانی مختصری قرار دادیم.
‌‌‌‌
رزرو برقیار:
‌‌‌
🔸 +989120724401 (پاسخگوی ۲۴ ساعته‌)
🔸 +982142810 (داخلی ۶۰۳)
‌‌‌
#ماشین_لباسشویی #لوازم_خانگی #سبک_زندگی #اینفوگرافیک #زندگی #آشپزخانه #لباس #زندگی_سالم #زندگی_بهتر #لایف_استایل #اطلاعات #آموزشی #لوازم_‌خانه

علائمی که در صفحه ماشین لباسشویی مشاهده می‌کنید مثل دفترچه اطلاعاتی هستند که دارای معانی خاصین و لازمه در مورد آن بدونید. برای استفاده صحیح از ماشین لباسشویی باید از کاربرد‌های آن اطلاعات کافی داشته باشید تا بهترین استفاده را از آن ببرید، در غیر این صورت منجر به اشتباه استفاده کردن از این وسیله می‌شود که حتی ممکن است خراب شود. در این عکس برای کاربرد راحت‌تر و آشنایی بیشتر، معانی مختصری قرار دادیم. ‌‌‌‌ رزرو برقیار: ‌‌‌ +989120724401 (پاسخگوی ۲۴ ساعته‌) +982142810 (داخلی ۶۰۳) ‌‌‌ #ماشین_لباسشویی #لوازم_خانگی #سبک_زندگی #اینفوگرافیک #زندگی #آشپزخانه #لباس #زندگی_سالم #زندگی_بهتر #لایف_استایل #اطلاعات #آموزشی #لوازم_ ‌خانه - 4 hours ago

42 Likes
0 Comments
0
همسرم خیلی دوستت دادم 🖌صبح یعنی مست صدای تو

ظهر یعنی انتظار تو 
عصر یعنی دلتنگم برای تو

شب یعنی یاد تو 
و تو یعنی تمام لحظه های من
#زندگی_موفق#خانواده_عشق#سامیار
#همسرمهربونم #آرامش #استایل #لایف_استایل #پسرتیرماهی #پدروپسر

همسرم خیلی دوستت دادم 🖌صبح یعنی مست صدای تو ظهر یعنی انتظار تو عصر یعنی دلتنگم برای تو شب یعنی یاد تو و تو یعنی تمام لحظه های من #زندگی_موفق #خانواده_عشق #سامیار #همسرمهربونم #آرامش #استایل #لایف_استایل #پسرتیرماهی #پدروپسر - 4 hours ago

167 Likes
11 Comments
0
معجزه ای به نام (گانودرما) 😊✌ .
.
مشاوره تخصصی و رایگان و ثبت سفارش👇
۰۹۱۵۲۴۸۹۱۹۶📞📞
.
.

#آکادمی_آگاهی_وسلامتی 
#اكسير_جواني #قهوه_گانودرما #قهوه #درمان_ديابت #ديابت #بيخوابي #درمان_چاقي #درمان_سرطان #درمان_پيري #درمان_مو #كبد_چرب #ورم_معده #قلب_عروق #آسم #ضد_آلرژي #ضد_التهاب#يبوست #ميگرن #فشار_خون #جوانسازي #معجزه_سلامتي 
#فشارخون #پسوریازیس #پیسی #میکاپ #عروس #لایف_استایل

معجزه ای به نام (گانودرما) . . مشاوره تخصصی و رایگان و ثبت سفارش ۰۹۱۵۲۴۸۹۱۹۶ . . #آکادمی_آگاهی_وسلامتی #اكسير_جواني #قهوه_گانودرما #قهوه #درمان_ديابت #ديابت #بيخوابي #درمان_چاقي #درمان_سرطان #درمان_پيري #درمان_مو #كبد_چرب #ورم_معده #قلب_عروق #آسم #ضد_آلرژي #ضد_التهاب #يبوست #ميگرن #فشار_خون #جوانسازي #معجزه_سلامتي #فشارخون #پسوریازیس #پیسی #میکاپ #عروس #لایف_استایل - 4 hours ago

96 Likes
1 Comments
0
ماسک عسل و دارچین !👌 👈عسل و دارچین یک زوج کامل و بی‌نقص برای پوست ماست؛ به ویژه در روزهایی که سخت مشغول تمیزکاری هستیم، استرس بیشتری را تحمل میکنیم و آلودگی هوا هم دست بردار نیست
👈ترکیب دارچین با عسل برای رفع جوش ها و تنگ کردن منافذ پوستی فوق العاده است
👈3 ق غ عسل و 1 ق غ پودر دارچین را ترکیب کنید و هم بزنید تا یکدست شود، ماسک را روی پوست صورتتان بزنید و 20 دقیقه صبر کنید و سپس صورتتان را بشویید

#ماسك#زيبايي#زيبايي_پوست##کاهش_وزن #تغذیه #رژیم_کاهش_وزن #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #رژیم_امتیازی #رژیم #ورزش #تناسب_اندام #لایف_استایل #یکا #زیبایی #تندرستی #سلامتی #زیبایی_اندام #تغذیه_سالم #چاقی #لاغری #شادی #آرامش

#dr.salamat.everyday#
#dr.salamat.everyday##dr.salamat.everyday##dr.salamat.everyday##dr.salamat.everyday##dr.salamat.everyday##dr.salamat.everyday##dr.salamat.everyday##dr.salamat.everyday#

ماسک عسل و دارچین ! عسل و دارچین یک زوج کامل و بی‌نقص برای پوست ماست؛ به ویژه در روزهایی که سخت مشغول تمیزکاری هستیم، استرس بیشتری را تحمل میکنیم و آلودگی هوا هم دست بردار نیست ترکیب دارچین با عسل برای رفع جوش ها و تنگ کردن منافذ پوستی فوق العاده است 3 ق غ عسل و 1 ق غ پودر دارچین را ترکیب کنید و هم بزنید تا یکدست شود، ماسک را روی پوست صورتتان بزنید و 20 دقیقه صبر کنید و سپس صورتتان را بشویید #ماسك #زيبايي #زيبايي_پوست ##کاهش_وزن #تغذیه #رژیم_کاهش_وزن #رژیم_لاغری #رژیم_غذایی #رژیم_امتیازی #رژیم #ورزش #تناسب_اندام #لایف_استایل #یکا #زیبایی #تندرستی #سلامتی #زیبایی_اندام #تغذیه_سالم #چاقی #لاغری #شادی #آرامش #dr .salamat.everyday# #dr .salamat.everyday##dr .salamat.everyday##dr .salamat.everyday##dr .salamat.everyday##dr .salamat.everyday##dr .salamat.everyday##dr .salamat.everyday##dr .salamat.everyday# - 5 hours ago

6 Likes
1 Comments
0
ناهار امروز #کباب_تابه_ای #رژیمی #غذای_خانگی #بدون_روغن #تناسب_اندام#فیتنس#ورزش#زنان#رژیم_غذایی#لایف_استایل#شیوه_زندگی_صحیح#کاهش_وزن#چاقی#لاغری#چالش_بدون_قند #بدنسازی #غذاي_سالم #سبك_زندگي_سالم #سبك_زندگي #تفكر_مثبت

#تغییر #سخت #خاص #هدف #زحمت #تمرین #سختی #درد

ناهار امروز #کباب_تابه_ای #رژیمی #غذای_خانگی #بدون_روغن #تناسب_اندام #فیتنس #ورزش #زنان #رژیم_غذایی #لایف_استایل #شیوه_زندگی_صحیح #کاهش_وزن #چاقی #لاغری #چالش_بدون_قند #بدنسازی #غذاي_سالم #سبك_زندگي_سالم #سبك_زندگي #تفكر_مثبت #تغییر #سخت #خاص #هدف #زحمت #تمرین #سختی #درد - 7 hours ago

34 Likes
0 Comments
0
سلااام 
اینم #ناهار 
#سینه_مرغ #بادمجان_گریل #گوجه و سبزی 
مرغ و بادمجان داخل #هواپز گریل شدند بدون روغن 
دو قاشق ماکارونی آبکش شده هم خوردم مال پسرم بود

#رژیم_کاهش_وزن #رژیم_لاغری #رژیم #رژیم_سالم #سالمخوری #سالم_خوری #سالم_خواری 
#لایف_استایل #کاهش_وزن #باکرفس #تناسب_وزن #تناسباندام #تناسب_اندام #تناسب
#دیسیپلین_لایف_استایل_چالش_مادام_العمر 
#فیتنس 
#چالش_لاغری #چالش28rooz #چالش_کاهش_وزن #چالش_سلامتی #چالش_تناسب_اندام #چالش_اهسته_تا_هميشه #چالش_کم_بخور_همیشه_بخور

سلااام اینم #ناهار #سینه_مرغ #بادمجان_گریل #گوجه و سبزی مرغ و بادمجان داخل #هواپز گریل شدند بدون روغن دو قاشق ماکارونی آبکش شده هم خوردم مال پسرم بود #رژیم_کاهش_وزن #رژیم_لاغری #رژیم #رژیم_سالم #سالمخوری #سالم_خوری #سالم_خواری #لایف_استایل #کاهش_وزن #باکرفس #تناسب_وزن #تناسباندام #تناسب_اندام #تناسب #دیسیپلین_لایف_استایل_چالش_مادام_العمر #فیتنس #چالش_لاغری #چالش28rooz #چالش_کاهش_وزن #چالش_سلامتی #چالش_تناسب_اندام #چالش_اهسته_تا_هميشه #چالش_کم_بخور_همیشه_بخور - 9 hours ago

48 Likes
4 Comments
0
شام دیشب 🙈 عکس با تاخیر به علت عدم دسترسی به نت ...🤕🤦🏻‍♀️ #میگو #کینوا #غذای_سالم #غذای_خانگی #تناسب_اندام#فیتنس#ورزش#زنان#رژیم_غذایی#لایف_استایل#شیوه_زندگی_صحیح#کاهش_وزن#چاقی#لاغری#چالش_بدون_قند

شام دیشب عکس با تاخیر به علت عدم دسترسی به نت ...🤕🤦🏻‍♀️ #میگو #کینوا #غذای_سالم #غذای_خانگی #تناسب_اندام #فیتنس #ورزش #زنان #رژیم_غذایی #لایف_استایل #شیوه_زندگی_صحیح #کاهش_وزن #چاقی #لاغری #چالش_بدون_قند - 14 hours ago

37 Likes
1 Comments
0
اسموتی امروز من #اسموتی #تابستونی #تغذیه_سالم #انبه #آووکادو #آلو #انگور #گیلاس #آرد_نارگیل #شیر #جوانه_گندم #کره_بادام_زمینی #تناسب_اندام#فیتنس#ورزش#زنان#رژیم_غذایی#لایف_استایل#شیوه_زندگی_صحیح#کاهش_وزن#چاقی#لاغری#چالش_بدون_قند

اسموتی امروز من #اسموتی #تابستونی #تغذیه_سالم #انبه #آووکادو #آلو #انگور #گیلاس #آرد_نارگیل #شیر #جوانه_گندم #کره_بادام_زمینی #تناسب_اندام #فیتنس #ورزش #زنان #رژیم_غذایی #لایف_استایل #شیوه_زندگی_صحیح #کاهش_وزن #چاقی #لاغری #چالش_بدون_قند - 1 day ago

54 Likes
6 Comments
0
صبحانه رژیمی در کنار شاگرد عزیزم @agolenar 😍 #غذای_سالم_خونگی #چالش_جدید #تمرین #تناسب_اندام#فیتنس#ورزش#زنان#رژیم_غذایی#لایف_استایل#شیوه_زندگی_صحیح#کاهش_وزن#چاقی#لاغری#چالش_بدون_قند

صبحانه رژیمی در کنار شاگرد عزیزم @agolenar #غذای_سالم_خونگی #چالش_جدید #تمرین #تناسب_اندام #فیتنس #ورزش #زنان #رژیم_غذایی #لایف_استایل #شیوه_زندگی_صحیح #کاهش_وزن #چاقی #لاغری #چالش_بدون_قند - 1 day ago

40 Likes
1 Comments
0
شام امشب و من خواهر جان @elahep #شام_رژیمی #تناسب_اندام#فیتنس#ورزش#زنان#رژیم_غذایی#لایف_استایل#شیوه_زندگی_صحیح#کاهش_وزن#چاقی#لاغری#چالش_بدون_قند

شام امشب و من خواهر جان @elahep #شام_رژیمی #تناسب_اندام #فیتنس #ورزش #زنان #رژیم_غذایی #لایف_استایل #شیوه_زندگی_صحیح #کاهش_وزن #چاقی #لاغری #چالش_بدون_قند - 2 days ago

44 Likes
1 Comments
0
ناهار امروز #اسپاگتی_بادمجان #بدون_روغن #غذای_خانگی #تمرینات_ورزشی #باشگاه_خانگی #مربی_خودت_باش #تناسب_اندام#فیتنس#ورزش#زنان#رژیم_غذایی#لایف_استایل#شیوه_زندگی_صحیح#کاهش_وزن#چاقی#لاغری#چالش_بدون_قند

ناهار امروز #اسپاگتی_بادمجان #بدون_روغن #غذای_خانگی #تمرینات_ورزشی #باشگاه_خانگی #مربی_خودت_باش #تناسب_اندام #فیتنس #ورزش #زنان #رژیم_غذایی #لایف_استایل #شیوه_زندگی_صحیح #کاهش_وزن #چاقی #لاغری #چالش_بدون_قند - 2 days ago

60 Likes
3 Comments
0
ورق بزنید کد 352 😍😍
قالب استاندارد
پاشنه 10 سانت
جنس اکلیلی ⚡️
قیمت ۱۵۸ ت ❤️
36 تا ta 40
#کیف#کفش#کتونی#صندل#کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست#کتونی_هولوگرامی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کالج

ورق بزنید کد 352 قالب استاندارد پاشنه 10 سانت جنس اکلیلی ️ قیمت ۱۵۸ ت ️ 36 تا ta 40 #کیف #کفش #کتونی #صندل #کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست #کتونی_هولوگرامی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کالج - 2 days ago

8 Likes
0 Comments
0
ورق بزنید کد 106 💞💞
قالب استاندارد
زیره پیو 
رویه لمه 
قیمت۱۶۶ ت🚚🌈
37 تا ta 40
#کیف#کفش#کتونی#صندل#کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست#کتونی_هولوگرامی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کالج

ورق بزنید کد 106 قالب استاندارد زیره پیو رویه لمه قیمت۱۶۶ ت 37 تا ta 40 #کیف #کفش #کتونی #صندل #کتونی_دخترانه #های_کپی #دمپایی_روفرشی #دمپایی_مجلسی #کفشمجلسی #بوت #صندل_زنانه #صندل_ترک #کفش_اسپرت #کفش_مجلسی #کیفوکفش_ست #کتونی_هولوگرامی #لایف_استایل #بلاگر #فشن #کفش_چرم #چرم #کفش_چرم_زنانه #کفشزنانهچرم #استایل_خیابانی #لاکچری_لایف #افزایش_فالوور #کتونی_ریبوک #ادیداس #کالج - 2 days ago

5 Likes
0 Comments
0
شام دیشب ... عکس با تاخیر به علت مشغله زیاد کاری 🤦🏻‍♀️🙈 کینوا -سفیده تخم مرغ -ماست ایسلندی #تناسب_اندام#فیتنس#ورزش#زنان#رژیم_غذایی#لایف_استایل#شیوه_زندگی_صحیح#کاهش_وزن#چاقی#لاغری#چالش_بدون_قند

شام دیشب ... عکس با تاخیر به علت مشغله زیاد کاری 🤦🏻‍♀️ کینوا -سفیده تخم مرغ -ماست ایسلندی #تناسب_اندام #فیتنس #ورزش #زنان #رژیم_غذایی #لایف_استایل #شیوه_زندگی_صحیح #کاهش_وزن #چاقی #لاغری #چالش_بدون_قند - 3 days ago

40 Likes
0 Comments
0
یه روزی،
یه وقتی،
یه جایی...
صبرکن صبرکن صبر کن 
#یه_روز_خوب_میاد

#عشقولانه #دلنوشته #غمگین #لاکچری #لایف_استایل #زندگی #دخترونه #دختر #دخترانه

یه روزی، یه وقتی، یه جایی... صبرکن صبرکن صبر کن #یه_روز_خوب_میاد #عشقولانه #دلنوشته #غمگین #لاکچری #لایف_استایل #زندگی #دخترونه #دختر #دخترانه - 4 days ago

3 Likes
0 Comments
0
‏هیچ وقت امیدتو از دست نده حتی اگه دهنت رو آسفالت کرده باشن 😉

#امید #انگیزشی_موفقیت #عاشقانه #رابطه #جملات_مثبت #جملات_زیبا #جملات_ناب #لایف_استایل #زندگی #دخترانه

‏هیچ وقت امیدتو از دست نده حتی اگه دهنت رو آسفالت کرده باشن #امید #انگیزشی_موفقیت #عاشقانه #رابطه #جملات_مثبت #جملات_زیبا #جملات_ناب #لایف_استایل #زندگی #دخترانه - 9 days ago

2 Likes
0 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.