#جملات_زیبا_انگلیسی

1,868 posts

🔻
داشتم برگہ هاے دانشجوهامو صحیح میڪردم....
یڪے از برگہ هاے خالے حواسمو بہ خودش جلب ڪرد...
بہ هیچ ڪدام از سوال ها جواب ندادہ بود. ...
فقط زیر سوال آخر نوشتہ بود: «نہ بابام مریض بودہ، نہ مامانم، همہ صحیح و سالمن شڪر خدا. تصادف هم نڪردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدے هم نیفتادہ. دیشب تولد عشقم بود. گفتم سنگ تموم بذارم براش. بعد از ظهر یہ دورهمے گرفتیم با بچہ ها. بزن و برقص. شام هم بردمش نایب و یہ ڪباب و جوجہ ترڪیبے زدیم. بعد گفت: بریم دربند؟ پوست دست مون از سرما ترڪ برداشت ولے مے ارزید. مخصوصن باقالے و لبوے داغ چرخے هاے سر میدون. بعدش بهونہ ڪرد بریم امامزادہ صالح دعا ڪنیم بہ هم برسیم. رفتیم. دیگہ تا ببرمش خونہ و خودم برگردم این سر تهرون، ساعت شدہ بود یڪ شب. راست و حسینے حالش رو نداشتم درس بخونم. یعنے لاے جزوتم باز ڪردما، اما همش یاد قیافش مے افتادم وقتے لبو رو مالیدہ بود رو پڪ و پوزش. خندہ ام مے گرفت و حواسم پرت مے شد. یهویے هم خوابم برد. بیهوش شدم انگار. حالا نمرہ هم ندادے، ندہ. فدا سرت. یہ ترم دیگہ آوارت میشم نهایتش. فقط خواستم بدونے ڪہ بے اهمیتے و این چیزا نبودہ. یہ وقت ناراحت نشے.»
چند سال بعد، تو یڪ دانشگاہ دیگر از پشت زد روے شانہ ام.گفت: «اون بیستے ڪہ دادے خیلے چسبید»... گفتم: «اگہ لاے برگہ ات یہ تیڪہ لبو مے پیچیدے برام بهت صد مے دادم بچہ.»... خندید و دست انداخت دور گردنم. گفت: «بچمون هفت ماهشہ استاد. باورت میشہ؟» ...
عڪسش را از روے گوشیش نشانم داد گفتم خوشبخت باشید زندگے با همین چیزا خوش باید باشہ ما ڪہ درس خوندیم هیچ وقت لذت عشق رو نبردیم...! !
#باتوبودن_زهمه_دست_کشیدن_دارد.,
#عشق#captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon#دابسمش #کپشن_کوتاه #captionsforinsta#جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #عروس#شب#بارون#دریا#شاد#طنز

داشتم برگہ هاے دانشجوهامو صحیح میڪردم.... یڪے از برگہ هاے خالے حواسمو بہ خودش جلب ڪرد... بہ هیچ ڪدام از سوال ها جواب ندادہ بود. ... فقط زیر سوال آخر نوشتہ بود: «نہ بابام مریض بودہ، نہ مامانم، همہ صحیح و سالمن شڪر خدا. تصادف هم نڪردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدے هم نیفتادہ. دیشب تولد عشقم بود. گفتم سنگ تموم بذارم براش. بعد از ظهر یہ دورهمے گرفتیم با بچہ ها. بزن و برقص. شام هم بردمش نایب و یہ ڪباب و جوجہ ترڪیبے زدیم. بعد گفت: بریم دربند؟ پوست دست مون از سرما ترڪ برداشت ولے مے ارزید. مخصوصن باقالے و لبوے داغ چرخے هاے سر میدون. بعدش بهونہ ڪرد بریم امامزادہ صالح دعا ڪنیم بہ هم برسیم. رفتیم. دیگہ تا ببرمش خونہ و خودم برگردم این سر تهرون، ساعت شدہ بود یڪ شب. راست و حسینے حالش رو نداشتم درس بخونم. یعنے لاے جزوتم باز ڪردما، اما همش یاد قیافش مے افتادم وقتے لبو رو مالیدہ بود رو پڪ و پوزش. خندہ ام مے گرفت و حواسم پرت مے شد. یهویے هم خوابم برد. بیهوش شدم انگار. حالا نمرہ هم ندادے، ندہ. فدا سرت. یہ ترم دیگہ آوارت میشم نهایتش. فقط خواستم بدونے ڪہ بے اهمیتے و این چیزا نبودہ. یہ وقت ناراحت نشے.» چند سال بعد، تو یڪ دانشگاہ دیگر از پشت زد روے شانہ ام.گفت: «اون بیستے ڪہ دادے خیلے چسبید»... گفتم: «اگہ لاے برگہ ات یہ تیڪہ لبو مے پیچیدے برام بهت صد مے دادم بچہ.»... خندید و دست انداخت دور گردنم. گفت: «بچمون هفت ماهشہ استاد. باورت میشہ؟» ... عڪسش را از روے گوشیش نشانم داد گفتم خوشبخت باشید زندگے با همین چیزا خوش باید باشہ ما ڪہ درس خوندیم هیچ وقت لذت عشق رو نبردیم...! ! #باتوبودن_زهمه_دست_کشیدن_دارد ., #عشق #captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon #دابسمش #کپشن_کوتاه #captionsforinsta #جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #عروس #شب #بارون #دریا #شاد #طنز - 3 days ago

276 Likes
0 Comments
0
You are always, always stronger than you think.

#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

You are always, always stronger than you think. #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 3 days ago

672 Likes
13 Comments
0
مثلا قهرکنه اما دلش طاقت نیاره
#عشق#captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon#دابسمش #کپشن_کوتاه #captionsforinsta#جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم#شب#بارون#دریا#شاد#طنز#عشق#کیک

مثلا قهرکنه اما دلش طاقت نیاره #عشق #captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon #دابسمش #کپشن_کوتاه #captionsforinsta #جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم #شب #بارون #دریا #شاد #طنز #عشق #کیک - 3 days ago

262 Likes
0 Comments
0
قو 
تنها پرنده ايه كه يک بار عاشق ميشه،
و براي هميشه پاي عشقش ميشينه،
و تو تمام زندگي هر كاري براي راحتي عشقش انجام ميده.
قو تنها پرنده ايه كه زمان مرگشو ميدونه كي هست!
قو يک هفته مانده به مرگش ميره جايي كه براي اولين بار عشقش يعني جفتشو ديده و عاشقش شده؛ اونجا ميمونه تا زمان مرگش فرا برسه 
و يک روز مانده به مرگش يه آوازي براي عشقش از خودش سر ميده و ميخونه كه بهترين و زيباترين آواز ميان پرنده هاست.
و بعد سرش رو روي بال هاش ميزاره و میمیره
#عشق#captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon#دابسمش #کپشن_کوتاه #captionsforinsta#جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم#شب#بارون#دریا#شاد#طنز#عشق#کیک

قو تنها پرنده ايه كه يک بار عاشق ميشه، و براي هميشه پاي عشقش ميشينه، و تو تمام زندگي هر كاري براي راحتي عشقش انجام ميده. قو تنها پرنده ايه كه زمان مرگشو ميدونه كي هست! قو يک هفته مانده به مرگش ميره جايي كه براي اولين بار عشقش يعني جفتشو ديده و عاشقش شده؛ اونجا ميمونه تا زمان مرگش فرا برسه و يک روز مانده به مرگش يه آوازي براي عشقش از خودش سر ميده و ميخونه كه بهترين و زيباترين آواز ميان پرنده هاست. و بعد سرش رو روي بال هاش ميزاره و میمیره #عشق #captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon #دابسمش #کپشن_کوتاه #captionsforinsta #جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم #شب #بارون #دریا #شاد #طنز #عشق #کیک - 4 days ago

251 Likes
0 Comments
0
وفاداری با اختلاف خیلی زیاد قشنگترین چیز دنیاس💗پایدارباشین عشقام
#عشق#captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon#دابسمش #کپشن_کوتاه #captionsforinsta#جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم#شب#بارون#دریا#شاد#طنز#عشق#کیک

وفاداری با اختلاف خیلی زیاد قشنگترین چیز دنیاسپایدارباشین عشقام #عشق #captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon #دابسمش #کپشن_کوتاه #captionsforinsta #جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم #شب #بارون #دریا #شاد #طنز #عشق #کیک - 4 days ago

207 Likes
0 Comments
0
عاشقتونمممممم 👣💗
#عشق#captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon#دابسمش #کپشن_کوتاه #captionsforinsta#جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم#شب#بارون#دریا#شاد#طنز#عشق#کیک

عاشقتونمممممم #عشق #captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon #دابسمش #کپشن_کوتاه #captionsforinsta #جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم #شب #بارون #دریا #شاد #طنز #عشق #کیک - 4 days ago

203 Likes
0 Comments
0
آخه آدم چقد میتونه جذاب باشه
#عشق#captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #دابسمش#iranemoon# #کپشن_کوتاه #captionsforinsta#جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم#شب#بارون#دریا#شاد#طنز#عشق#کیک#رقص

آخه آدم چقد میتونه جذاب باشه #عشق #captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #دابسمش #iranemoon # #کپشن_کوتاه #captionsforinsta #جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم #شب #بارون #دریا #شاد #طنز #عشق #کیک #رقص - 4 days ago

225 Likes
0 Comments
0
#عشق#captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon#sexygay #کپشن_کوتاه #captionsforinsta#جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم#شب#بارون#دریا#شاد#طنز#عشق#کیک

#عشق #captions #captionideas #caption #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_زیبا #ایده #بیو #تهران #تبلیغات #تبلیغ #ایرانی #iran #iranian #sexvidios #irani #iranemoon #sexygay #کپشن_کوتاه #captionsforinsta #جملات_ناب #جملات_زیبا_انگلیسی #غم #شب #بارون #دریا #شاد #طنز #عشق #کیک - 4 days ago

441 Likes
0 Comments
0
Remove negativity from your thoughts and you’ll be able to do everything you want.
#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Remove negativity from your thoughts and you’ll be able to do everything you want. #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 6 days ago

647 Likes
9 Comments
0
You can’t win in life if you are losing in your mind.
#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

You can’t win in life if you are losing in your mind. #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 8 days ago

1,066 Likes
14 Comments
0
(از یک تا ده نظرتو نسبت به جمله کامنت کن)
بعضی روزها دوست دارم تو زندگی به عقب برگردم. نه برای تغییر دادن چیزی. برای حس کردن دوباره بعضی چیزها
Music by Toomaj Dashti
(گوینده: توماج دشتی)
برای تقویت تلفظ و لهجه میتونید این جملات رو چند بار تکرار کنید. برای دریافت وویس به کانال تلگرام بپیوندید.(لینک در بیو)

#quotes 
#english_quotes
#english_conversation
#جملات_زیبا #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش #زبان #مکالمه_زبان_انگلیسی #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #زبان_انگلیسی _سیتی_سنتر #ویس #ویس_انگلیسی #لز بان #ویسهای_انگلیسی #دابسمش #دابسمش_انگلیسی #لهجه_انگلیسی #نریشن #نریشن_انگلیسی #جملات #جملات_ماندگار #جملات_ماندگار_انگلیسی #جملات_زیبا #اصفهان #مکالمه_اصفهان #مکالمه_انگلیسی_اصفهان

(از یک تا ده نظرتو نسبت به جمله کامنت کن) بعضی روزها دوست دارم تو زندگی به عقب برگردم. نه برای تغییر دادن چیزی. برای حس کردن دوباره بعضی چیزها Music by Toomaj Dashti (گوینده: توماج دشتی) برای تقویت تلفظ و لهجه میتونید این جملات رو چند بار تکرار کنید. برای دریافت وویس به کانال تلگرام بپیوندید.(لینک در بیو) #quotes #english_quotes #english_conversation #جملات_زیبا #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش #زبان #مکالمه_زبان_انگلیسی #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #زبان_انگلیسی _سیتی_سنتر #ویس #ویس_انگلیسی #لز بان #ویسهای_انگلیسی #دابسمش #دابسمش_انگلیسی #لهجه_انگلیسی #نریشن #نریشن_انگلیسی #جملات #جملات_ماندگار #جملات_ماندگار_انگلیسی #جملات_زیبا #اصفهان #مکالمه_اصفهان #مکالمه_انگلیسی_اصفهان - 10 days ago

420 Likes
58 Comments
0
You are your only limit.

#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

You are your only limit. #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 12 days ago

789 Likes
18 Comments
0
اگه نمیدونستی که واقعا چند ساله هستی چه‌طور رفتار میکردی؟
آهنگ: نمیخوام مطابق سنم رفتار کنم
خواننده: کِیتی پِری
#موزیک #موسیقی #کیتی_پری #کیتی😻 #خواننده_زن #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملات_انگیزشی #جملاتی_که_وجدان_را_بیدار_خواهد_کرد #جملات_زیبا_انگلیسی #جملات_تاثیر_گذار #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #جملات_حکیمانه #جملات_دلنشین #جملات_ارزشمند #جملات_الهام_بخش #جملات_ماندگار #جملات_طلایی #جملات_کوتاه #جملات_انگلیسی #جملات_بزرگان #جملات_فلسفی #جملات_خاص #جملات_آموزنده

اگه نمیدونستی که واقعا چند ساله هستی چه‌طور رفتار میکردی؟ آهنگ: نمیخوام مطابق سنم رفتار کنم خواننده: کِیتی پِری #موزیک #موسیقی #کیتی_پری #کیتی #خواننده_زن #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملات_انگیزشی #جملاتی_که_وجدان_را_بیدار_خواهد_کرد #جملات_زیبا_انگلیسی #جملات_تاثیر_گذار #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #جملات_حکیمانه #جملات_دلنشین #جملات_ارزشمند #جملات_الهام_بخش #جملات_ماندگار #جملات_طلایی #جملات_کوتاه #جملات_انگلیسی #جملات_بزرگان #جملات_فلسفی #جملات_خاص #جملات_آموزنده - 13 days ago

28 Likes
2 Comments
0
#جملات ماندگار
شکست دشمن من نیست؛ ترس از شکست دشمن منه...
#رافائل نادال
Losing:
شکست

Enemy:
دشمن

Fear:
ترس

دوستان کلیه کلاس ها بصورت خصوصی و یا نیمه خصوصی میباشد. برای اطلاع از هزینه؛ شرایط پرداخت و نحوه برگزاری با شماره زیر تماس برقرار کنید و یا در دایرکت پیام بدین.
ثبت نام و رزرو کلاس ها:↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙
09352811077

#آموزش _مکالمه _زبان_ انگلیسی
#آموزش _زبان
#زبان_اصفهان
#کلاس_زبان
#جملات_زیبا_انگلیسی
#مهاجرت
#آیلتس

#جملات ماندگار شکست دشمن من نیست؛ ترس از شکست دشمن منه... #رافائل نادال Losing: شکست Enemy: دشمن Fear: ترس دوستان کلیه کلاس ها بصورت خصوصی و یا نیمه خصوصی میباشد. برای اطلاع از هزینه؛ شرایط پرداخت و نحوه برگزاری با شماره زیر تماس برقرار کنید و یا در دایرکت پیام بدین. ثبت نام و رزرو کلاس ها: 09352811077 #آموزش _مکالمه _زبان_ انگلیسی #آموزش _زبان #زبان_اصفهان #کلاس_زبان #جملات_زیبا_انگلیسی #مهاجرت #آیلتس - 14 days ago

107 Likes
4 Comments
0
It’s not a problem to make mistakes, everyone does, but it is a problem if you don’t learn from them.
#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

It’s not a problem to make mistakes, everyone does, but it is a problem if you don’t learn from them. #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 15 days ago

768 Likes
11 Comments
0
If you don’t have big dreams and goals, you’ll end up working really hard for someone who does.
#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

If you don’t have big dreams and goals, you’ll end up working really hard for someone who does. #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 17 days ago

798 Likes
7 Comments
0
تجربه،سخت گیر ترین معلمه.اول از شما امتحان میگیرد و پس از ان درس  را آموزش میدهد.
#جملات_زیبا 
#جمله_کلمه_انگلیسی 
#جملات_زیبا_انگلیسی 
#آیلتس 
#مکالمه_انگلیسی

تجربه،سخت گیر ترین معلمه.اول از شما امتحان میگیرد و پس از ان درس را آموزش میدهد. #جملات_زیبا #جمله_کلمه_انگلیسی #جملات_زیبا_انگلیسی #آیلتس #مکالمه_انگلیسی - 18 days ago

13 Likes
0 Comments
0
If you don’t fight for what you want, don’t cry for what you lose.
#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

If you don’t fight for what you want, don’t cry for what you lose. #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 19 days ago

767 Likes
19 Comments
0
It’s kind of fun to do impossible.
#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

It’s kind of fun to do impossible. #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 21 days ago

650 Likes
10 Comments
0
اگه براى بارون دعا كردى ، بايد با گل و لاى هم بسازى. اينم قسمتى ازش هست ☔️🙃
.
.
.
‏🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
‏#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

اگه براى بارون دعا كردى ، بايد با گل و لاى هم بسازى. اينم قسمتى ازش هست ️🙃 . . . ‏Follow us : @english_leo1 . . . . . . . ‏#knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 23 days ago

33 Likes
0 Comments
0
‏🎯Down in the dumps
.
🎯افسرده و ناراحت .
.
.
‏🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
‏#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Down in the dumps . افسرده و ناراحت . . . ‏Follow us : @english_leo1 . . . . . . . ‏#knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 24 days ago

31 Likes
0 Comments
0
‎شاید به خاطر همینه که با من قرار داد بستن 🤝🤛 👤کریستیانو رونالدو
.
.
.
‏🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
‏#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

‎شاید به خاطر همینه که با من قرار داد بستن 🤝🤛 کریستیانو رونالدو . . . ‏Follow us : @english_leo1 . . . . . . . ‏#knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 25 days ago

30 Likes
0 Comments
0
‏☔️ rain 👉باران
‏☔️rainy 👉باراني ‏☔️rainfall 👉ريزش باران
‏☔️raindrops👉 قطرات باران

اصطلاح👇
‏It rains cats 🐈 & dogs 🐶 "مثل چي داره بارون مياد"كنايه از ريزش شديد باران
.
.
.
‏🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
‏#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

️ rain باران ‏️rainy باراني ‏️rainfall ريزش باران ‏️raindrops قطرات باران اصطلاح ‏It rains cats 🐈 & dogs "مثل چي داره بارون مياد"كنايه از ريزش شديد باران . . . ‏Follow us : @english_leo1 . . . . . . . ‏#knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 27 days ago

49 Likes
2 Comments
0
والدینت را سربلند، دشمنانت را حسود و خودت را خوشحال کن 😉🤛
.
.
.
‏🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
‏#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

والدینت را سربلند، دشمنانت را حسود و خودت را خوشحال کن 🤛 . . . ‏Follow us : @english_leo1 . . . . . . . ‏#knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 27 days ago

53 Likes
2 Comments
0
الماس، همون تكه ذغال سنگ سياهيست 
كه از پس فشارها به خوبى برآمد 😎👊🏼
.
.
.
‏🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
‏#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

الماس، همون تكه ذغال سنگ سياهيست كه از پس فشارها به خوبى برآمد 😎🏼 . . . ‏Follow us : @english_leo1 . . . . . . . ‏#knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 28 days ago

22 Likes
1 Comments
0
Sad things happen. They do. But we don’t need to live sad forever.
#ترجمه_کامنت_کنید 
____________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Sad things happen. They do. But we don’t need to live sad forever. #ترجمه_کامنت_کنید ____________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 29 days ago

599 Likes
4 Comments
0
Make your parents proud, your enemies jealous and yourself happy.
#ترجمه_کامنت_کنید 
____________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Make your parents proud, your enemies jealous and yourself happy. #ترجمه_کامنت_کنید ____________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 1 month ago

858 Likes
15 Comments
0
Rasool Babaei:
☘️ ☘️ 🙋‍️ Here we are!😊
☘️
Our #idiom of the day is “Beauty is in the eye of the beholder", which means "different people have different opinions about what or who is beautiful".
☘️ اصطلاح روز ما "بیوتی ایز این زِ آی اِو زِ بی هولدِر " هست. به معنی" چشماتون زیبا میبینه. علف باید به دهن بزی مزه کنه "•
•
•
👉 Two Practical Examples
☘️1.  A: your new suit looks great.
B: bauty is in the eye of the beholder.
الف: کت و شلوار جدیدتون عالی به نظر میاد.
ب: چشماتون زیبا می بینه.
☘️
☘️ 2. I don’t see why he finds her attractive, I think she is downright ugly; but, beauty is in the eye of the beholder, as they say.
نمیفهمم چرا اون آقا اون خانم رو زیبا تشخیص میده، از نظر من اون خانم کاملا زشته اما میگن"علف باید به دهن بزی مزه کنه" ☘️ ☘️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

Rasool Babaei: ☘️ ☘️ ‍️ Here we are! ☘️ Our #idiom of the day is “Beauty is in the eye of the beholder", which means "different people have different opinions about what or who is beautiful". ☘️ اصطلاح روز ما "بیوتی ایز این زِ آی اِو زِ بی هولدِر " هست. به معنی" چشماتون زیبا میبینه. علف باید به دهن بزی مزه کنه "• • • Two Practical Examples ☘️1. A: your new suit looks great. B: bauty is in the eye of the beholder. الف: کت و شلوار جدیدتون عالی به نظر میاد. ب: چشماتون زیبا می بینه. ☘️ ☘️ 2. I don’t see why he finds her attractive, I think she is downright ugly; but, beauty is in the eye of the beholder, as they say. نمیفهمم چرا اون آقا اون خانم رو زیبا تشخیص میده، از نظر من اون خانم کاملا زشته اما میگن"علف باید به دهن بزی مزه کنه" ☘️ ☘️ ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 1 month ago

18 Likes
0 Comments
0
The best way to avoid disappointment is not to expect anything from anybody.

#ترجمه_کامنت_کنید.

_______________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

The best way to avoid disappointment is not to expect anything from anybody. #ترجمه_کامنت_کنید . _______________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 1 month ago

591 Likes
11 Comments
0
Rasool Babaei:
☘️ ☘️ 🙋‍️ Here we are!😊
☘️
Our #idiom of the day is ”Chew the fat”, which means " to talk with someone in an informal and friendly way.”
☘️ اصطلاح روز ما "چو زِ فَت" هست. به معنی" با کسی به شیوه ای غیر رسمی ودوستانه صحبت کردن." •
•
•
👉 Two Practical Examples
☘️ 1. I'll go and get something to drink while you two relax and chew the fat.
من می روم و چیزی برای نوشیدن می آورم تا شماها مشغول گپ زدن هستید.
☘️
☘️ 2.  We were just chewing the fat, nothing important. 
ما فقط داشتیم گپ می زدیم، چیز مهمی نمی گفتیم.
☘️
💁‍️ توضیح درباره اصطلاح  chew the fat 
جویدن چربی موجود در استیک عملی لذت بخش است، چرا که آن چربی بسیار خوشمزه است اما جویدن آن چربی وقت زیادی نیز می برد. برای همین به عمل "گپ زدن" نیز اطلاق می گردد. ☘️ ☘️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

Rasool Babaei: ☘️ ☘️ ‍️ Here we are! ☘️ Our #idiom of the day is ”Chew the fat”, which means " to talk with someone in an informal and friendly way.” ☘️ اصطلاح روز ما "چو زِ فَت" هست. به معنی" با کسی به شیوه ای غیر رسمی ودوستانه صحبت کردن." • • • Two Practical Examples ☘️ 1. I'll go and get something to drink while you two relax and chew the fat. من می روم و چیزی برای نوشیدن می آورم تا شماها مشغول گپ زدن هستید. ☘️ ☘️ 2. We were just chewing the fat, nothing important. ما فقط داشتیم گپ می زدیم، چیز مهمی نمی گفتیم. ☘️ ‍️ توضیح درباره اصطلاح chew the fat جویدن چربی موجود در استیک عملی لذت بخش است، چرا که آن چربی بسیار خوشمزه است اما جویدن آن چربی وقت زیادی نیز می برد. برای همین به عمل "گپ زدن" نیز اطلاق می گردد. ☘️ ☘️ ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 1 month ago

16 Likes
0 Comments
0
Never discourage anyone who makes continual progress, no matter how slow.
#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________

God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Never discourage anyone who makes continual progress, no matter how slow. #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 1 month ago

462 Likes
12 Comments
0
Maybe that’s why they signed me.
#ترجمه_کامنت_کنید 
___________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Maybe that’s why they signed me. #ترجمه_کامنت_کنید ___________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 1 month ago

586 Likes
9 Comments
0
Help people, even when you know they can’t help you back.
#ترجمه_کامنت_کنید 
_______________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Help people, even when you know they can’t help you back. #ترجمه_کامنت_کنید _______________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 1 month ago

715 Likes
9 Comments
0
When you succeed you’ll realize failure was your best friend all along.
#ترجمه_کامنت_کنید 
__________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

When you succeed you’ll realize failure was your best friend all along. #ترجمه_کامنت_کنید __________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 1 month ago

734 Likes
8 Comments
0
Rasool Babaei:
☘️ ☘️ 🙋‍Hello guys! 😊
Our #idiom of the day is ”Burn the midnight oil”, which means “to work late into the night”
☘️ .اصطلاح روز ما "بِرن زِ میدنایت اُیل" هست. به معنی" تا پاسی از شب کار کردن، دود چراغ خوردن ".
☘️ ☘️ یک مثال در قالب مکالمه 👇

Jill: Are you ready for tomorrow’s test?
Jacob: Not really. Actually I have to burn the midnight oil to pass the test.
Jill: Oh, really! But I can help you to learn the important parts of the book.
Jacob: That’s so kind of you.
•

جیل: آیا برای امتحان فردا آماده هستی؟
یعقوب: راستش نه. من باید تا پاسی از شب کار کنم تا بتونم امتحان رو پاس کنم.
جیل: آه واقعا! اما من می توانم بهت در یادگیری قسمت های مهم کتاب کمک کنم.
یعقوب: خیلی لطف داری تو. ☘️ ☘️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی ️

Rasool Babaei: ☘️ ☘️ ‍Hello guys! Our #idiom of the day is ”Burn the midnight oil”, which means “to work late into the night” ☘️ .اصطلاح روز ما "بِرن زِ میدنایت اُیل" هست. به معنی" تا پاسی از شب کار کردن، دود چراغ خوردن ". ☘️ ☘️ یک مثال در قالب مکالمه Jill: Are you ready for tomorrow’s test? Jacob: Not really. Actually I have to burn the midnight oil to pass the test. Jill: Oh, really! But I can help you to learn the important parts of the book. Jacob: That’s so kind of you. • جیل: آیا برای امتحان فردا آماده هستی؟ یعقوب: راستش نه. من باید تا پاسی از شب کار کنم تا بتونم امتحان رو پاس کنم. جیل: آه واقعا! اما من می توانم بهت در یادگیری قسمت های مهم کتاب کمک کنم. یعقوب: خیلی لطف داری تو. ☘️ ☘️ ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی ️ - 1 month ago

10 Likes
0 Comments
0
(از یک تا ده نظرتو نسبت به جمله کامنت کن)
پیر شدن اجباریه ولی بزرگ شدن اختیاری
(گوینده: توماج دشتی)
برای تقویت تلفظ و لهجه میتونید این جملات رو چند بار تکرار کنید. برای دریافت وویس به کانال تلگرام بپیوندید.(لینک در بیو)

#quotes 
#english_quotes
#english_conversation
#جملات_زیبا #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش #زبان #مکالمه_زبان_انگلیسی #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #زبان_انگلیسی _سیتی_سنتر #ویس #ویس_انگلیسی #لز بان #ویسهای_انگلیسی #دابسمش #دابسمش_انگلیسی #لهجه_انگلیسی #نریشن #نریشن_انگلیسی #جملات #جملات_ماندگار #جملات_ماندگار_انگلیسی #جملات_زیبا #اصفهان #مکالمه_اصفهان #مکالمه_انگلیسی_اصفهان

(از یک تا ده نظرتو نسبت به جمله کامنت کن) پیر شدن اجباریه ولی بزرگ شدن اختیاری (گوینده: توماج دشتی) برای تقویت تلفظ و لهجه میتونید این جملات رو چند بار تکرار کنید. برای دریافت وویس به کانال تلگرام بپیوندید.(لینک در بیو) #quotes #english_quotes #english_conversation #جملات_زیبا #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش #زبان #مکالمه_زبان_انگلیسی #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #زبان_انگلیسی _سیتی_سنتر #ویس #ویس_انگلیسی #لز بان #ویسهای_انگلیسی #دابسمش #دابسمش_انگلیسی #لهجه_انگلیسی #نریشن #نریشن_انگلیسی #جملات #جملات_ماندگار #جملات_ماندگار_انگلیسی #جملات_زیبا #اصفهان #مکالمه_اصفهان #مکالمه_انگلیسی_اصفهان - 1 month ago

293 Likes
38 Comments
0
You desire to change must be greater than your desire to stay the same.
#ترجمه_کامنت_کنید 
__________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

You desire to change must be greater than your desire to stay the same. #ترجمه_کامنت_کنید __________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

536 Likes
4 Comments
0
Rasool Babaei:
*
Son: Dad, are you getting taller?
Dad: No, why do you ask?
Son: Because your head is growing through your hair!
•
پسر: بابا، قدت داره بلند میشه؟
پدر: نه، چرا اینو می پرسی؟
پسر: آخه سرت داره از موهات می زنه بیرون! *
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

Rasool Babaei: * Son: Dad, are you getting taller? Dad: No, why do you ask? Son: Because your head is growing through your hair! • پسر: بابا، قدت داره بلند میشه؟ پدر: نه، چرا اینو می پرسی؟ پسر: آخه سرت داره از موهات می زنه بیرون! * ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 2 months ago

13 Likes
0 Comments
0
•
•
Most of the students
Get low marks
Because of this Mark
•
#معنی_کامنت_کنید
•
• ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

• • Most of the students Get low marks Because of this Mark • #معنی_کامنت_کنید • • ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 2 months ago

13 Likes
0 Comments
0
Rasool Babaei:
*
*
“No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be,
هیچ کس دوست ندارد که بمیرد حتی آن‌هایی که مي‌خواهند بمیرند و به بهشت وارد شوند. ولی با این وجود مرگ واقعیت مشترك در زندگی همه‌ي ما ست. هیچ کس تا به حال از آن فرار نکرده و این همان چیزی است که باید باشد.
 because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. 
زیرا مرگ بهترین اختراع زندگی است چون مأمور ایجاد تغییر و تحول است. مرگ کهنه‌ها را از میان بر مي‌دارد و راه را براي تازه‌ها باز مي‌کند.
Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away.
امروز شما جدید هستید ، اما روزی که دور هم نیست شما نیز کهنه می شوید و باید بروید.
 Sorry to be so dramatic, but it is quite true. “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
ناراحت کننده است اما کاملا حقیقت دارد . یادتان باشد که زمان شما محدود است، پس زمانتان را با زندگی کردن تو زندگی بقیه هدر ندهید.
 Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. 
هیچ وقت توي دام غم و غصه نیافتید و هیچ وقت نگذارید که هیاهوي بقیه صداي درونی شما را خاموش کن.
And most important, have the courage to follow your heart and intuition. 
و از همه مهمتر این که شجاعت این را داشته باشید که از احساس قلبی تان و ایمانتان پیروي کنید.
*
*
Steve jobs 
speech at the University of Stanford
*
*
قسمتی از سخنرانی استیو جابز مدیرعامل و موسس اپل ، پیکسار و ... که سال ۲۰۰۵ در دانشگاه استنفورد انجام داده. •
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

Rasool Babaei: * * “No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, هیچ کس دوست ندارد که بمیرد حتی آن‌هایی که مي‌خواهند بمیرند و به بهشت وارد شوند. ولی با این وجود مرگ واقعیت مشترك در زندگی همه‌ي ما ست. هیچ کس تا به حال از آن فرار نکرده و این همان چیزی است که باید باشد. because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. زیرا مرگ بهترین اختراع زندگی است چون مأمور ایجاد تغییر و تحول است. مرگ کهنه‌ها را از میان بر مي‌دارد و راه را براي تازه‌ها باز مي‌کند. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. امروز شما جدید هستید ، اما روزی که دور هم نیست شما نیز کهنه می شوید و باید بروید. Sorry to be so dramatic, but it is quite true. “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. ناراحت کننده است اما کاملا حقیقت دارد . یادتان باشد که زمان شما محدود است، پس زمانتان را با زندگی کردن تو زندگی بقیه هدر ندهید. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. هیچ وقت توي دام غم و غصه نیافتید و هیچ وقت نگذارید که هیاهوي بقیه صداي درونی شما را خاموش کن. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. و از همه مهمتر این که شجاعت این را داشته باشید که از احساس قلبی تان و ایمانتان پیروي کنید. * * Steve jobs speech at the University of Stanford * * قسمتی از سخنرانی استیو جابز مدیرعامل و موسس اپل ، پیکسار و ... که سال ۲۰۰۵ در دانشگاه استنفورد انجام داده. • ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 2 months ago

8 Likes
0 Comments
0
Smile nobody care how you feel! 
لبخند بزن واسه هیچکس مهم نیست که تو چه حسی داری!
_____________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Smile nobody care how you feel! لبخند بزن واسه هیچکس مهم نیست که تو چه حسی داری! _____________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

826 Likes
6 Comments
0
•
“ I am a museum full of art but you had your eyes shut”
— Rupi Kaur, milk and honey
" من موزه ای سرشار از هنرم، اما تو چشمهایت را بسته ای"
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

• “ I am a museum full of art but you had your eyes shut” — Rupi Kaur, milk and honey " من موزه ای سرشار از هنرم، اما تو چشمهایت را بسته ای" • ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 2 months ago

5 Likes
0 Comments
0
Sometimes people with the worst past end up creating the best future.
#ترجمه_کامنت_کنید 
____________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Sometimes people with the worst past end up creating the best future. #ترجمه_کامنت_کنید ____________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

580 Likes
9 Comments
0
Rasool Babaei:
•
🔃 10 نشانه که میگه شما زندگی خوبی دارید(شادیتون از غمتون بیشتره)
1️⃣ یه سقف بالا سرت داری.
2️⃣ امروز غذا خوردی.
3️⃣ قلب مهربونی داری
4️⃣ آرزوی خوبی واسه دیگران می کنید
5️⃣ آبی که میخوری تمیزه
6️⃣ کسی هست که بهتون اهمیت بده
7️⃣ واسه بهتر شدن تلاش می کنی
8️⃣ لباست تمیزه
9️⃣ رویا و آرزو داری
🔟 داری نفس میکشی
شکرگذار چیزهای کوچک باشید چراکه اینها خیلی مهم هستن.
•
🔃 نظر شما چیه؟ برامون کامنت کنید.
🔃 What’s your opinion? Comment it.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

Rasool Babaei: • 10 نشانه که میگه شما زندگی خوبی دارید(شادیتون از غمتون بیشتره) 1️⃣ یه سقف بالا سرت داری. 2️⃣ امروز غذا خوردی. 3️⃣ قلب مهربونی داری 4️⃣ آرزوی خوبی واسه دیگران می کنید 5️⃣ آبی که میخوری تمیزه 6️⃣ کسی هست که بهتون اهمیت بده 7️⃣ واسه بهتر شدن تلاش می کنی 8️⃣ لباست تمیزه 9️⃣ رویا و آرزو داری داری نفس میکشی شکرگذار چیزهای کوچک باشید چراکه اینها خیلی مهم هستن. • نظر شما چیه؟ برامون کامنت کنید. What’s your opinion? Comment it. ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 2 months ago

10 Likes
0 Comments
0
Those people who that tired to bury you didn’t know you were a seed.
#ترجمه_کامنت_کنید 
__________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Those people who that tired to bury you didn’t know you were a seed. #ترجمه_کامنت_کنید __________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

778 Likes
10 Comments
0
•
9 راه مختلف واسه اینکه به یه پسر بگی "زیبایی"
□ شما شخص زیبایی هستید.
□ شما واقعا شیک هستید(دربریتانیا گفته میشه)
□ خوش قیافه ای
□ واقعا جذابو قوی(از نظرسکسی) هستی
□ فیت هستی(در بریتانیا گفته میشه)
□ بسیار خوشتیپ هستی
□ کاملا جذابی
□ خواستنی هستی(تو دل برو)
□ گرمو جذابی
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

• 9 راه مختلف واسه اینکه به یه پسر بگی "زیبایی" □ شما شخص زیبایی هستید. □ شما واقعا شیک هستید(دربریتانیا گفته میشه) □ خوش قیافه ای □ واقعا جذابو قوی(از نظرسکسی) هستی □ فیت هستی(در بریتانیا گفته میشه) □ بسیار خوشتیپ هستی □ کاملا جذابی □ خواستنی هستی(تو دل برو) □ گرمو جذابی • ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 2 months ago

10 Likes
0 Comments
0
There is always hope.
#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

There is always hope. #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

1,070 Likes
28 Comments
0
•
10راه مختلف واسه اینکه به یه دختر بگی "زیبایی":
□ جذابی(سکسی)
□ دلربایی
□ خیلی قشنگی
□ شبیه فرشته ای
□ من فکر می کنم فوق العاده زیبایی
□ بشدت زیبایی(می ارزه برات بمیرم)
□ خندت قلبمو آب میکنه
□ مطلقا خارق العاده ای
□ نمی تونم نگاهمو ازت بردارم
□ من هرگز کسی رو به زیبایی شما ندیده ام.
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

• 10راه مختلف واسه اینکه به یه دختر بگی "زیبایی": □ جذابی(سکسی) □ دلربایی □ خیلی قشنگی □ شبیه فرشته ای □ من فکر می کنم فوق العاده زیبایی □ بشدت زیبایی(می ارزه برات بمیرم) □ خندت قلبمو آب میکنه □ مطلقا خارق العاده ای □ نمی تونم نگاهمو ازت بردارم □ من هرگز کسی رو به زیبایی شما ندیده ام. • ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 2 months ago

7 Likes
0 Comments
0
Is there a difference between 'don't mind' and 'doesn't matter'
People say 'I don't mind'
People say 'It doesn't matter'
Are they same?
.
.
.
🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Is there a difference between 'don't mind' and 'doesn't matter' People say 'I don't mind' People say 'It doesn't matter' Are they same? . . . Follow us : @english_leo1 . . . . . . . #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

30 Likes
0 Comments
0
هميشه يكى هست كه داره اون كارى كه تو گفتى نميتونى انجام بدى رو انجام ميده. چرا اون يكنفر خودت نباشى ؟! 😈👊
.
.
.
🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

هميشه يكى هست كه داره اون كارى كه تو گفتى نميتونى انجام بدى رو انجام ميده. چرا اون يكنفر خودت نباشى ؟! 😈 . . . Follow us : @english_leo1 . . . . . . . #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

33 Likes
0 Comments
0
A mother is she who can take the place of all others, but whose place no one can take.
مادر کسی هست که میتونه جای همه رو بگیره ولی کسی نمیتونه جای مادر رو ‌بگیره.

___________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

A mother is she who can take the place of all others, but whose place no one can take. مادر کسی هست که میتونه جای همه رو بگیره ولی کسی نمیتونه جای مادر رو ‌بگیره. ___________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

1,762 Likes
27 Comments
0
•
اگه جایی که هستی رو دوست نداری
حرکت کن
درخت که نیستی!
•
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

• اگه جایی که هستی رو دوست نداری حرکت کن درخت که نیستی! • ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 2 months ago

17 Likes
1 Comments
0
Dreams were made so we can fly away from ourselves.
#ترجمه_کامنت_کنید 
_______________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Dreams were made so we can fly away from ourselves. #ترجمه_کامنت_کنید _______________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

726 Likes
7 Comments
0
Sometimes, losing yourself in loneliness is the best way to find yourself all over again
.
گاهی گم کردن خودت در تنهایی
بهترین راهیه که می‌تونی
خودتو دوباره پیدا کنی... !
.
.
.
🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Sometimes, losing yourself in loneliness is the best way to find yourself all over again . گاهی گم کردن خودت در تنهایی بهترین راهیه که می‌تونی خودتو دوباره پیدا کنی... ! . . . Follow us : @english_leo1 . . . . . . . #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

43 Likes
1 Comments
0
عشق زبانیست که همه میتوانند به آن زبان صحبت کنند اما فقط قلب ها قادر به فهم آن میباشند 💜🌸
.
.
.
🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

عشق زبانیست که همه میتوانند به آن زبان صحبت کنند اما فقط قلب ها قادر به فهم آن میباشند . . . Follow us : @english_leo1 . . . . . . . #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

32 Likes
1 Comments
0
Never feel bad about doing what’s best for you.
#ترجمه_کامنت_کنید
_______________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Never feel bad about doing what’s best for you. #ترجمه_کامنت_کنید _______________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

865 Likes
14 Comments
0
Ignore me. I don’t care. I’m used to it anyways. I’m invisible.
#ترجمه_کامنت_کنید 
______________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Ignore me. I don’t care. I’m used to it anyways. I’m invisible. #ترجمه_کامنت_کنید ______________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

552 Likes
11 Comments
0
(از یک تا ده نظرتو نسبت به جمله زیر پست آخر کامنت کن)
هیچوقت کلید خوشبختیتو توی جیب کسی دیگر نذار.
(گوینده: توماج دشتی)
برای تقویت تلفظ و لهجه میتونید این جملات رو چند بار تکرار کنید. برای دریافت وویس به کانال تلگرام بپیوندید.(لینک در بیو)

#quotes 
#english_quotes
#english_conversation
#جملات_زیبا #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش #زبان #مکالمه_زبان_انگلیسی #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #زبان_انگلیسی _سیتی_سنتر #ویس #ویس_انگلیسی #لز بان #ویسهای_انگلیسی #دابسمش #دابسمش_انگلیسی #لهجه_انگلیسی #نریشن #نریشن_انگلیسی #جملات #جملات_ماندگار #جملات_ماندگار_انگلیسی #جملات_زیبا #اصفهان #مکالمه_اصفهان #مکالمه_انگلیسی_اصفهان

(از یک تا ده نظرتو نسبت به جمله زیر پست آخر کامنت کن) هیچوقت کلید خوشبختیتو توی جیب کسی دیگر نذار. (گوینده: توماج دشتی) برای تقویت تلفظ و لهجه میتونید این جملات رو چند بار تکرار کنید. برای دریافت وویس به کانال تلگرام بپیوندید.(لینک در بیو) #quotes #english_quotes #english_conversation #جملات_زیبا #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش #زبان #مکالمه_زبان_انگلیسی #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #زبان_انگلیسی _سیتی_سنتر #ویس #ویس_انگلیسی #لز بان #ویسهای_انگلیسی #دابسمش #دابسمش_انگلیسی #لهجه_انگلیسی #نریشن #نریشن_انگلیسی #جملات #جملات_ماندگار #جملات_ماندگار_انگلیسی #جملات_زیبا #اصفهان #مکالمه_اصفهان #مکالمه_انگلیسی_اصفهان - 2 months ago

293 Likes
52 Comments
0
.
سه تا بهترین معلم های زندگی:
1. قلب های شکسته
2. جیب های خالی
3.شکست ها
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
Like and Share with friends♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate#englishwithmuzic#muzic_video

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه#یادگیری_زبان_آهنگ#موزیک_ویدئو_انگلیسی

. سه تا بهترین معلم های زندگی: 1. قلب های شکسته 2. جیب های خالی 3.شکست ها ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ Like and Share with friends♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #englishwithmuzic #muzic_video #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه #یادگیری_زبان_آهنگ #موزیک_ویدئو_انگلیسی - 2 months ago

15 Likes
1 Comments
0
Failures are a part of life. If you don't fail, you'll never learn. If you don't learn, you'll never change.

شكست جزئى از زندگيست. اگر شكست نخورى هرگز ياد نميگيرى . اگر ياد نگيرى هرگز تغيير نميكنى . 
#شکست#عشق#جملات_زیبا#جملات_زیبا_انگلیسی#تغییر#زندگی#یادگیری#Love#faillures#life#learn

Failures are a part of life. If you don't fail, you'll never learn. If you don't learn, you'll never change. شكست جزئى از زندگيست. اگر شكست نخورى هرگز ياد نميگيرى . اگر ياد نگيرى هرگز تغيير نميكنى . #شکست #عشق #جملات_زیبا #جملات_زیبا_انگلیسی #تغییر #زندگی #یادگیری #Love #faillures #life #learn - 2 months ago

22 Likes
3 Comments
0
Life is all about experience the more you get hurt the more you learn!
#ترجمه_کامنت_کنید 
________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Life is all about experience the more you get hurt the more you learn! #ترجمه_کامنت_کنید ________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

773 Likes
12 Comments
0
Two things prevent us from happiness, living in the past and observing others.
#ترجمه_کامنت_کنید 
__________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Two things prevent us from happiness, living in the past and observing others. #ترجمه_کامنت_کنید __________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

486 Likes
8 Comments
0
Tom explains the future continuous tense in today’s English in a Minute!
.
Is this sentence correct or not? 🤔
.
“This time tomorrow, I will be sleep in my bed.”
.
.
.
🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

Tom explains the future continuous tense in today’s English in a Minute! . Is this sentence correct or not? 🤔 . “This time tomorrow, I will be sleep in my bed.” . . . Follow us : @english_leo1 . . . . . . . #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

19 Likes
1 Comments
0
If you love something, fight for it.
#ترجمه_کامنت_کنید.
_________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

If you love something, fight for it. #ترجمه_کامنت_کنید . _________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

1,288 Likes
27 Comments
0
دنبال کننده شما، همیشه طرفدار شما نیست! 😬🐆
.
.
.
🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

دنبال کننده شما، همیشه طرفدار شما نیست! 😬🐆 . . . Follow us : @english_leo1 . . . . . . . #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

80 Likes
2 Comments
0
❤️ اگر بهترين هايت را ❤️ تقديم كسي كردي، ❤️ و براي او كافي نبود، ❤️ بدان كه انتخابت اشتباه بوده است
.
.
.
🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

️ اگر بهترين هايت را ️ تقديم كسي كردي، ️ و براي او كافي نبود، ️ بدان كه انتخابت اشتباه بوده است . . . Follow us : @english_leo1 . . . . . . . #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

50 Likes
2 Comments
0
💫 اصطلاح آمریکایی 💫
.
📝 Parcel Out
.
✍ قسمت کردن
.
.
.
🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

اصطلاح آمریکایی . Parcel Out . ✍ قسمت کردن . . . Follow us : @english_leo1 . . . . . . . #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

36 Likes
1 Comments
0
There is no shortcuts to any place worth going.
#ترجمه_کامنت_کنید.

___________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

There is no shortcuts to any place worth going. #ترجمه_کامنت_کنید . ___________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

638 Likes
6 Comments
0
Rasool Babaei:
🔃 ١٠ قانون موفقیت از دیدگاه امینم .
1️⃣ بلند شو، دوباره انجامش بده
2️⃣ بدون که چی میخوای
3️⃣ ببین توی چه کاری مهارت داری
4️⃣ خودت رو باور داشته باش
5️⃣ از دیگران بیاموز
6️⃣ از امتحان کردن، نترس
7️⃣ از بدی، خوبی بگیر
8️⃣ منبع الهام بخشی خودت رو پیدا کن
9️⃣ مصمم باش
🔟 همه چیز عشق است .
.
.
🔃 ١٠ قانون موفقیت #ایلان_ماسک
.
1️⃣ هرگز تسلیم نشوید
2️⃣ کاری را که می‌کنید واقعا دوست داشته‌باشید.
3️⃣ به افراد عادی گوش ندهید.
4️⃣ ریسک‌پذیر باشید.
5️⃣ کاری مهم انجام دهید.
6️⃣ به جای پارازیت، روی سیگنال تمرکز کنید.
7️⃣ به دنبال حل کننده‌های مسائل باشید
8️⃣ افراد بزرگ را جذب کنید.
9️⃣ محصولی عالی داشته باشید.
🔟 خیلی سخت کار کنید.
.
.
☑️ ایلان ماسک
📌 بنیان‌گذار شرکت‌هایی همچون تسلا موتورز، پی‌پال
📌 مدیرعامل و مدیرفنی در اسپیس اکس و....
❤️
❤️
❤️
Tag your friend to join us.♡♡♡
️ @englishtime_insta

#vocabulary#basic_words#idiom#function_words#phrases#504_learning#ielt_words#toefl_words#speaking#writing#listening#reading#conversation#english_online#translate

#اصطلاحات_کاربردی#کلمات_کاربردی#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#504#تافل#ترجمه

Rasool Babaei: ١٠ قانون موفقیت از دیدگاه امینم . 1️⃣ بلند شو، دوباره انجامش بده 2️⃣ بدون که چی میخوای 3️⃣ ببین توی چه کاری مهارت داری 4️⃣ خودت رو باور داشته باش 5️⃣ از دیگران بیاموز 6️⃣ از امتحان کردن، نترس 7️⃣ از بدی، خوبی بگیر 8️⃣ منبع الهام بخشی خودت رو پیدا کن 9️⃣ مصمم باش همه چیز عشق است . . . ١٠ قانون موفقیت #ایلان_ماسک . 1️⃣ هرگز تسلیم نشوید 2️⃣ کاری را که می‌کنید واقعا دوست داشته‌باشید. 3️⃣ به افراد عادی گوش ندهید. 4️⃣ ریسک‌پذیر باشید. 5️⃣ کاری مهم انجام دهید. 6️⃣ به جای پارازیت، روی سیگنال تمرکز کنید. 7️⃣ به دنبال حل کننده‌های مسائل باشید 8️⃣ افراد بزرگ را جذب کنید. 9️⃣ محصولی عالی داشته باشید. خیلی سخت کار کنید. . . ️ ایلان ماسک بنیان‌گذار شرکت‌هایی همچون تسلا موتورز، پی‌پال مدیرعامل و مدیرفنی در اسپیس اکس و.... ️ Tag your friend to join us.♡♡♡ ️ @englishtime_insta #vocabulary #basic_words #idiom #function_words #phrases #504_learning #ielt_words #toefl_words #speaking #writing #listening #reading #conversation #english_online #translate #اصطلاحات_کاربردی #کلمات_کاربردی #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #504 #تافل #ترجمه - 2 months ago

23 Likes
2 Comments
0
دو نفر رو در زندگیت هیچوقت فراموش نکن:
کسی که همه چیزش رو باخت فقط برای اینکه تو برنده شوی(پدر)👨🏻
کسی که در تمام دردها همراه تو بود(مادر)👩🏻
.
.
.
‏🔸🔹Follow us : @english_leo1🔹🔸
.
.
.
.
.
.
.
‏#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

دو نفر رو در زندگیت هیچوقت فراموش نکن: کسی که همه چیزش رو باخت فقط برای اینکه تو برنده شوی(پدر)🏻 کسی که در تمام دردها همراه تو بود(مادر)🏻 . . . ‏Follow us : @english_leo1 . . . . . . . ‏#knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

30 Likes
0 Comments
0
There is only one happiness in life: to love and be loved.
#ترجمه_کامنت_کنید 
__________________________
God is never late. 🔊 
خدا هرگز دیر نمی کند.
Tag your friend to join us. 🌹
@learn.english4ever

#knowledge#Learn_english#504_learning#Idiom#Proverb_english_grammar#Vocabulary#IELTS#TOEFL#TTC#Education#Speaking#Writing#Listening#Reading#Conversation#Teaching#Translate
#اصطلاحات#جملات_زیبا_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#ترجمه

There is only one happiness in life: to love and be loved. #ترجمه_کامنت_کنید __________________________ God is never late. خدا هرگز دیر نمی کند. Tag your friend to join us. @learn.english4ever #knowledge #Learn_english #504_learning #Idiom #Proverb_english_grammar #Vocabulary #IELTS #TOEFL #TTC #Education #Speaking #Writing #Listening #Reading #Conversation #Teaching #Translate #اصطلاحات #جملات_زیبا_انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #ترجمه - 2 months ago

872 Likes
10 Comments
0
Load more posts
2018 - © Deskgram. All rights reserved.